103

Bài thảo luận chính sách số 1: Tình trạng bất ổn vĩ mô: Nguyên nhân và phản ứng chính sách

Mục đích của bài thảo luận chính sách này là phân tích một số vấn đề vĩ mô quan trọng của Việt Nam hiện nay và trình bày một số đề xuất về khung chính sách nhằm bình ổn nền kinh tế vĩ mô. Bài viết này KHÔNG nhằm đưa ra những chính sách cụ thể vì chúng tôi hiểu rằng để làm được việc này, cần có những phân tích chi tiết và công phu hơn, dựa trên những số liệu và thông tin đầy đủ, cập nhật, và đòi hỏi một sự điều hành cẩn trọng nhất.
Loại:
Đối thoại chính sách
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Ngày:
01/02/2008
Số trang:
14
Tác giả:
Chương trình Châu Á Trường Harvard Kennedy và Trường Fulbright