June 03, 2019

Giới thiệu chung

June 03, 2019

 

Chương trình Thạc sĩ
Chính sách công
  Chương trình đào tạo ngắn hạn
Quản lý và Lãnh đạo
  Chương trình đào tạo
Quản lý cao cấp Việt Nam
* Chương trình Học bổng
do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ
  * Chương trình đào tạo ngắn hạn
tập trung vào các chủ đề như: Quản lý công, Lãnh đạo công,
Quản trị công, Chiến lược phát triển kinh tế địa phương,
Thẩm định dự án đầu tư...
 
* Chương trình đào tạo ngắn hạn
tại Đại học Harvard (Hoa Kỳ)
cho các nhà hoạch định
chính sách cao cấp Việt Nam