Tổng quan

Chương trình MPP của Trường Fulbright là chương trình đào tạo hai năm bao gồm ba học kỳ học tập trung trong năm thứ nhất và hai học kỳ làm nghiên cứu trong năm thứ hai. Để tốt nghiệp, học viên sẽ phải hoàn tất luận văn thạc sỹ.

Năm thứ nhất

Năm thứ nhất của Chương trình MPP cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng và khung phân tích của ngành học chính sách công.

Học kỳ Thu bao gồm các môn học tiền đề quan trọng cho phân tích chính sách, bao gồm kinh tế học vi mô, kinh tế học vĩ mô và các phương pháp định lượng. Môn học nhập môn chính sách công sẽ giới thiệu cho học viên những khái niệm căn bản và một số tranh luận then chốt trong nghiên cứu chính sách. Môn luật và chính sách công thảo luận về vai trò của hệ thống pháp luật đối với việc hoạch định và thực thi chính sách.

Học kỳ Xuân có các môn học phân tích chính sách nòng cốt là chính sách phát triển, kinh tế học khu vực công, và quản trị nhà nước. Bên cạnh đó, học viên có thể chọn giữa hai môn chuyên ngành là phân tích tài chính và phát triển vùng và địa phương. Hai môn học về các phương pháp nghiên cứu chính sách công và kinh tế lượng ứng dụng sẽ giúp học viên chuẩn bị cho việc làm nghiên cứu và viết luận văn thạc sỹ vào năm thứ hai.

Trong học kỳ Thu và Xuân sẽ có các khóa học giúp nâng cao kỹ năng tiếng Anh cho học viên.

Trong học kỳ Hè, học viên sẽ vượt ra ngoài các môn học mang tính nền tảng và nòng cốt về phân tích chính sách để chuyển sang học các môn kỹ năng quản lý và lãnh đạo mà các bộ nhà nước cần phải có để thực thi chính sách. Hai môn trong lĩnh vực này là quản lý và lãnh đạo công, và quản trị nhà nước. Học viên cũng sẽ học các môn chính sách nâng cao là thẩm định đầu tư công và chọn giữa chính sách ngoại thương và tài chính phát triển.

Năm thứ hai

Trong năm thứ hai, học viên sẽ tham dự các buổi hội thảo chính sách và hoàn thành luận văn thạc sỹ.

Học kỳ Thu bao gồm chuỗi xê-mi-na về các khía cạnh cụ thể trong phân tích chính sách, với mục tiêu hỗ trợ học viên trong quá trình làm luận văn. Đến cuối học kỳ, tất cả học viên phải nộp đề cương luận văn. Khi đề cương được giảng viên hướng dẫn chấp thuận, học viên có thể tiến hành chuẩn bị nội dung chi tiết bài luận văn của mình.

Sang học kỳ Xuân, học viên sẽ thực hiện nghiên cứu dựa trên chủ đề đã chọn và viết luận văn dưới sự hướng dẫn của một giảng viên. Hình thức luận văn có thể là một bài nghiên cứu học thuật mở rộng hay một bài tập phân tích chính sách. Học viên phải thường xuyên gặp giảng viên hướng dẫn và tham gia hội thảo định kỳ.

Trong thời gian hai năm học tập, các môn học sẽ được bổ sung bằng những hoạt động ngoại khóa hữu ích khác. Các giảng viên Trường Fulbright và chuyên gia bên ngoài sẽ thực hiện những loạt hội thảo có tính sáng tạo giúp học viên tìm hiểu những vấn đề mới nổi trong bối cảnh toàn cầu hóa. Việc học trên lớp được bổ sung bằng các chuyến đi thực địa, xê-mi-na, thảo luận bàn tròn, kết hợp với việc sử dụng máy tính ở mức độ cao để tiếp cận và phân tích dữ liệu.Thông qua các buổi thuyết trình tại Trường Fulbright, các học giả, nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo và quản lý hàng đầu của Việt Nam và quốc tế sẽ chia sẻ với học viên về những vấn đề chính sách then chốt.