GS. TS. Arnold M. Howitt

Arnold M. Howitt
Học giả quốc tế, Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy, Đại học Harvard

TS. Khoa học Chính trị, Đại học Harvard, Hoa Kỳ Cố vấn cao cấp, Trung tâm Ash về Quản trị Dân chủ và Đổi mới Sáng tạo, Đại học Harvard, Hoa Kỳ

GS. TS. Arnold M. Howitt là Giám đốc điều hành Trung tâm Roy và Lila Ash về Quản trị Dân chủ và Đổi mới Sáng tạo tại HKS, chuyên trách các chương trình đào tạo ngắn hạn và nghiên cứu. Ông cũng là đồng giám đốc Chương trình Lãnh đạo Khủng hoảng, do Trung tâm Ash và Trung tâm Taubman về Nhà nước và Chính quyền Địa phương đồng tài trợ.

Là giảng viên, TS. Howitt chuyên hoạt động đào tạo ngắn hạn cho giới viên chức cao cấp. Ông là chủ nhiệm/đồng chủ nhiệm Chương trình Lãnh đạo trong Khủng hoảng, Kỹ năng Lãnh đạo cho các Tân giám đốc chương trình y tế Nhà nước, và đồng sáng lập và giảng dạy trong Chương trình Lãnh đạo Khủng hoảng bậc sau Đại học và Sáng kiến Lãnh đạo trù bị Quốc gia. Ông thường xuyên tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn cho Trung Quốc, trong vai trò chủ nhiệm chương trình Quản lý Khủng hoảng Trung Quốc và đồng chủ nhiệm chương trình Quản lý Công ngắn hạn cho Thượng Hải và Lãnh đạo Trung Quốc trong các chương trình phát triển.

Trọng tâm nghiên cứu của TS. Howitt là về quản lý công và triển khai chính sách giữa các cấp chính quyền, cụ thể về trù bị khẩn cấp và quản lý thiên tai. Ông tham gia nghiên cứu và tư vấn cho nhiều cơ quan nhà nước cấp liên bang, tiểu bang, và địa phương, cũng như có kinh nghiệm giảng dạy về những chủ đề này. Ông cũng là thành viên hội đồng cố cấn cấp bang và quốc gia. Trong số các công trình nghiên cứu, TS. Howitt là đồng tác giả/chủ biên cuốn Trù bị Y tế Công (sắp xuất bản), Quản lý Khủng hoảng: phản ứng trước những tình huống khẩn cấp qui mô lớn (2009), Chống Chủ nghĩa Khủng bố: Các khía cạnh trù bị (2003), và Những quan điểm về xây dựng năng lực quản lý (1986), tác giả cuốn Quản lý Chủ nghĩa Liên bang: nghiên cứu quan hệ giữa các cấp chính quyền (1984).

Ở HKS, ông là Giám đốc điều hành Trung tâm Taubman về Nhà nước và Chính quyền Địa phương trước khi gia nhập Trung tâm Ash. Ông nhận bằng BA từ Đại học Columbia, bằng MA và PhD về khoa học chính trị từ Đại học Harvard.

Quay lại