TS. Nguyễn Hữu Lam

Nguyễn Hữu Lam
Đại học Kinh tế TP.HCM

TS. Nguyễn Hữu Lam là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Quản trị, Đại học Kinh tế TP.HCM. Ông có bằng Tiến sỹ về Phát triển Nguồn Nhân lực, Đại học Texas A&M, USA, bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Trường Quản lý thuộc Viện Công nghệ châu Á (AIT) – Bangkok, Thailand, và bằng Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế TPHCM.

Trọng tâm nghiên cứu và giảng dạy của tiến sỹ Lam là phát triển năng lực tư duy sáng tạo, phát triển quản lý, phát triển lãnh đạo, phát triển chuyên môn, giáo dục và đào tạo dựa trên năng lực, và phát triển nguồn nhân lực quốc tế. Ông cũng tham gia giảng dạy, tư vấn cho nhiều công ty, tổ chức tư nhân và cơ quan chính phủ ở Việt Nam. Ngoài ra, ông cũng nỗ lực tham gia cải thiện chất lượng dạy và học ở các trường đại học Việt Nam thông qua phát triển năng lực giảng dạy cho các giảng viên đại học.

Quay lại