Tỷ lệ tốt nghiệp và có việc làm
Tỷ lệ tốt nghiệp (*)

Số học viên nhập học:   64
Tỷ lệ tốt nghiệp trong 2 năm:   78.1%
Tỷ lệ tốt nghiệp trong 3 năm:    85.9%
Tỷ lệ tốt nghiệp trong 4 năm (**):   85.9%


Tỷ lệ có việc làm (***)

Cơ quan nhà nước trung ương tại Việt Nam   15.8%
Cơ quan nhà nước địa phương thuộc tỉnh, vùng tại Việt Nam   27.6%
Cơ quan nhà nước thuộc thành phố, quận, huyện phường xã tại Việt Nam   13.2%
Cơ quan nhà nước các cấp không phải của Việt Nam hoặc tổ chức quốc tế liên quan đến chính phủ   1.3%
Tổ chức phi lợi nhuận trong nước    1.3%
Tổ chức phi lợi nhuận/phi chính phủ quốc tế   2.6%
Tổ chức nghiên cứu/tư vấn thuộc khu vực tư   10.5%
Khu vực tư nhưng không làm tư vấn hay nghiên cứu   22.4%
Học cao hơn   5.3%
Phục vụ trong quân đội   0%
Thất nghiệp (không đang tìm việc)   0%
Thất nghiệp (đang tìm việc)   0%
Không rõ   0%
Tổng   100%
(73 học viên)

(*) Học viên tham gia chương trình niên khóa 2013-2014

 (**) Thời gian tối đa hoàn thành chương trình là 03 năm

 (***) Học viên tốt nghiệp niên khóa 2017-2018

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý