MPP2019-542

Quản trị nhà nước

Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 01/09/2018 17:28; Kích thước: 313,488 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 18/06/2018
10:15 - 11:45

Bài giảng 1. Giới thiệu môn học

- Giới thiệu tổng quan về môn học

- Các yêu cầu đối với học viên

Bài đọc:

 • Acemoglu, Điều gì làm một quốc gia trở nên giàu có, MIT 2009
 • Tony Bovaird và Elke Löffler, Chương 1
 • Nghị quyết số 03/NQ-HDND TPHCM ngày 16/03/2018
Thứ 4, 20/06/2018
10:15 - 11:45

Bài giảng 2. Khái niệm quản trị nhà nước

- Quản trị nhà nước và Quản lý nhà nước

- Những yếu tố cốt lõi của quản trị nhà nước

- Giới thiệu các bộ chỉ số WGI, PAPI và Justice Index

Bài đọc:

 • Tony Bovaird và Elke Löffler, Chương 2
Quốc hội khóa 13
Ngày: 18/06/2018 11:17; Kích thước: 4,657,749 bytes
Lê Quang Bình et al.
Ngày: 26/06/2018 14:17; Kích thước: 1,362,305 bytes
Lê Quang Bình et al.
Ngày: 18/06/2018 10:08; Kích thước: 1,748,135 bytes
Lê Quang Bình et al.
Ngày: 26/06/2018 14:17; Kích thước: 1,362,305 bytes
Tony Bovaird và Elke Loeffler hiệu đính
Ngày: 02/07/2018 11:06; Kích thước: 58,669 bytes
Tony Bovaird và Elke Loeffler hiệu đính
Ngày: 02/07/2018 11:05; Kích thước: 58,669 bytes
International Budget Partnership
Ngày: 19/02/2019 14:17; Kích thước: 50,067 bytes
Nguyễn Sĩ Dũng, Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 18/06/2018 09:52; Kích thước: 1,684,137 bytes
Kent E. Calder
Ngày: 02/07/2018 11:09; Kích thước: 58,669 bytes
Tony Bovaird và Elke Loeffler hiệu đính
Ngày: 02/07/2018 10:50; Kích thước: 58,669 bytes
Tony Bovaird và Elke Loeffler ed.
Ngày: 02/07/2018 10:49; Kích thước: 58,669 bytes
Yooil Bae
Ngày: 26/08/2018 22:28; Kích thước: 1,790,025 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 22/08/2018 10:16; Kích thước: 620,472 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 22/08/2018 10:14; Kích thước: 285,767 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 08/08/2018 12:29; Kích thước: 445,776 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 08/08/2018 12:27; Kích thước: 802,925 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 18/07/2018 14:04; Kích thước: 737,602 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 18/07/2018 14:02; Kích thước: 352,473 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 11/07/2018 14:57; Kích thước: 729,635 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 04/07/2018 15:24; Kích thước: 432,734 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 04/07/2018 14:57; Kích thước: 544,823 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 21/06/2018 09:18; Kích thước: 1,014,287 bytes
Yooil Bae
Ngày: 26/06/2018 10:28; Kích thước: 658,394 bytes
Yooil Bae
Ngày: 27/06/2018 18:36; Kích thước: 387,653 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 21/06/2018 09:16; Kích thước: 392,747 bytes
Nguyễn Quý Tâm
Ngày: 18/06/2018 11:16; Kích thước: 274,149 bytes
Nguyễn Quý Tâm
Ngày: 18/06/2018 12:53; Kích thước: 268,295 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 14/06/2018 10:52; Kích thước: 886,535 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 16/08/2018 07:42; Kích thước: 75,541 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 08/08/2018 16:16; Kích thước: 72,488 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 11/07/2018 15:02; Kích thước: 95,247 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 02/07/2018 16:59; Kích thước: 110,791 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 15/08/2018 14:09; Kích thước: 387,852 bytes

Môn học này là môn tự chọn của Chương trình Thạc sĩ Chính sách công, kéo dài trong cả học kỳ mùa hè, tổng cộng có 22 buổi làm việc trên lớp, bao gồm 18 buổi giảng và 4 buổi dành cho học viên báo cáo và thảo luận các chủ đề Tự luận kết thúc khóa học. Mỗi buổi học gồm 2 tiết học trên lớp, mỗi tiết gồm 45 phút. Môn học thực hiện một tình huống mô phỏng nhỏ. Ngoài việc học trên lớp, học viên phải đọc các tài liệu cho từng buổi giảng, phải tìm kiếm đề tài để thực hiện Tự luận kết thúc môn học.

Môn học này giúp học viên đạt được các chuẩn đầu ra dưới đây:

 • Nhận biết các chiến lược giúp người dân, nhất là ở cấp cơ sở, có thể tham gia tích cực hơn vào quy trình chính sách công;
 • Biết cách viết một cách hiệu quả trong khu vực công, ví dụ các tóm tắt chính sách, ghi nhớ chính sách, các báo cáo, phát ngôn báo chí;
 • Biết cách thuyết trình một cách chuyên nghiệp, ví dụ phát biểu về các lựa chọn chính sách công trên các diễn đàn công khai;
 • Hiểu biết về vai trò của nền hành chính, cơ quan dân cử, các tổ chức chính trị và tương tác giữa các thể chế này trong quá trình phân tích chính sách, thực thi chính sách;
 • Hiểu biết về chức năng đang thay đổi nhanh chóng của nền hành chính và vai trò của công chức;
 • Hiểu biết về các nỗ lực cải cách nền hành chính công ở Việt Nam;
 • Tiến hành những nghiên cứu về quản lý công, quản trị nhà nước dưới sức ép thời gian và hạn chế nguồn lực.