MPP2019-502

Nhập môn chính sách công

Nguyễn Xuân Thành, David O. Dapice
Ngày: 12/10/2017 11:26; Kích thước: 298,591 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 17/10/2017
13:30 - 15:00

Bài 1: Chính sách công và Qui trình làm chính sách

  • Chính sách công là gì?
  • Qui trình làm chính sách là gì?

* Thomas A. Birkland, An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making, Chapters 1 & 2.

* John W. Kingdon. Agendas, Alternatives, and Public Policies, Chapter 1.

NCTH#1

* Sân bay Long Thành hay Tân Sơn Nhất, NCTH của FETP

* Học theo phương pháp nghiên cứu tình huống, Chương trình NCTH của trường HKS

Thứ 5, 19/10/2017
13:30 - 15:00

Bài 2: Chính sách công và vai trò của chính phủ

  • Vai trò của nhà nước trong qui trình làm chính sách là gì?
  • Các chính phủ nên và tác nhân chính trị nên làm gì?

* Thomas A. Birkland, An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making, Chapters 4 & 5.

* John W. Kingdon. Agendas, Alternatives, and Public Policies, Chapters 2 & 3.

NCTH# 2

* Nike đấu với New Balance: Chính sách thương mại trong thế giới của chuỗi giá trị toàn cầu, HBS.

Michael Sandel
Ngày: 14/02/2019 11:21; Kích thước: 85,417 bytes
Thomas Piketty
Ngày: 06/11/2017 10:16; Kích thước: 85,417 bytes
Harvey Rosen, Ted Gayer & Abdulkadir Civan
Ngày: 18/10/2017 18:22; Kích thước: 418,679 bytes
Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy, Đại học Harvard
Ngày: 20/10/2017 15:10; Kích thước: 218,438 bytes
John W. Kingdon
Ngày: 16/10/2017 13:28; Kích thước: 686,140 bytes
Thomas A. Birkland
Ngày: 18/10/2017 14:07; Kích thước: 622,253 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 14/11/2017 10:49; Kích thước: 1,321,099 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 14/11/2017 10:59; Kích thước: 1,301,297 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 02/11/2017 16:23; Kích thước: 503,962 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 30/10/2017 17:22; Kích thước: 419,776 bytes
David O. Dapice
Ngày: 24/10/2017 08:40; Kích thước: 369,691 bytes
David O. Dapice
Ngày: 17/10/2017 09:48; Kích thước: 345,737 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 14/11/2017 11:14; Kích thước: 129,296 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/11/2017 13:28; Kích thước: 181,999 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 04/11/2017 09:09; Kích thước: 180,958 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 30/10/2017 14:54; Kích thước: 185,461 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/10/2017 16:51; Kích thước: 193,183 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/10/2017 15:03; Kích thước: 294,847 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 20/10/2017 14:59; Kích thước: 208,230 bytes
Edgar Raymundo Aragón Mladosich, José A. Gómez-Ibáñez
Ngày: 16/11/2017 17:51; Kích thước: 389,950 bytes
Jonathan R. Pincus và Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 14/11/2017 15:50; Kích thước: 2,273,306 bytes
Veena Keshav Paiwar
Ngày: 06/11/2017 13:40; Kích thước: 842,543 bytes
Nguyễn Đỗ Phương, Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 30/10/2017 15:04; Kích thước: 766,285 bytes
José A. Gomez-Ibanez, Joseph Kalt
Ngày: 18/10/2017 08:34; Kích thước: 590,118 bytes
David O. Dapice, Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 18/10/2017 08:33; Kích thước: 1,164,847 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 14/11/2017 10:56; Kích thước: 595,763 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 14/11/2017 11:08; Kích thước: 565,054 bytes

Môn học sẽ có 12 buổi học, kéo dài trong 8 tuần (hay nửa học kỳ). Mỗi tuần sẽ tập trung vào một chủ đề mới với một buổi giảng và một buổi làm nghiên cứu tình huống (NCTH). Học viên được khuyến khích tham gia thảo luận và cùng nhau rút ra những ý nghĩa chính sách.

Môn học giới thiệu qui trình làm chính sách công, vai trò của nhà nước và các bên liên quan trong qui trình đó. Sinh viên sẽ học nghiên cứu về chính sách công, thảo luận những khái niệm then chốt bao gồm thị trường và thất bại thị trường, vai trò của thể chế và sự bình đẳng.