MPP2019-513

Kinh tế học khu vực công

Huỳnh Thế Du, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 01/09/2018 11:05; Kích thước: 468,529 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 26/02/2018
08:30 - 10:00

Buổi giảng #1: Vai trò và quy mô của khu vực công, đánh đổi hiệu quả với công bằng

*Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard (2015), Chương 1, 2, 3, 7.

*Huỳnh Thế Du (2013), Vai trò và bản chất của Nhà nước (trích từ bài viết" Luận giải về Kinh tế Thị trường Định hướng XHCN ở Việt Nam"), trang 1-14

PHÁT TÌNH HUỐNG #1: ĐƯỜNG HẦM LỚN

Thứ 4, 28/02/2018
08:30 - 10:00

Buổi giảng #2: Kinh tế chính trị học của khu vực công và lý thuyết lựa chọn công

*Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard (2015), Chương 9.

*Huỳnh Thế Du và Đỗ Thiên Anh Tuấn (2014), Đầu tư công và vấn đề "Ngân sách tôm hùm", trang 1-6

Alan Altshuler và David Luberoff (2003), Chương 3, 8.

Xuân Trung – Quang Thiện (2005), Đổ than, Trích đoạn trong Đêm trước Đổi mới, Báo Tuổi Trẻ (sẽ được phát trên lớp)

Mary Lovely et al.
Ngày: 12/04/2018 14:49; Kích thước: 766,308 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 20/05/2018 20:47; Kích thước: 347,008 bytes
Ronald C. Fisher
Ngày: 12/04/2018 14:46; Kích thước: 741,522 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 12/04/2018 14:40; Kích thước: 341,716 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 12/04/2018 14:38; Kích thước: 693,524 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 12/04/2018 14:37; Kích thước: 1,014,839 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 12/04/2018 14:35; Kích thước: 638,792 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 12/04/2018 14:30; Kích thước: 2,138,384 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 12/04/2018 14:27; Kích thước: 791,902 bytes
E. R. Yescombe
Ngày: 12/04/2018 11:41; Kích thước: 686,765 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 12/04/2018 11:36; Kích thước: 647,555 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 12/04/2018 11:32; Kích thước: 819,608 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 12/04/2018 11:30; Kích thước: 780,342 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 12/04/2018 11:29; Kích thước: 741,134 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 23/03/2018 16:41; Kích thước: 183,403 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 10/02/2018 15:23; Kích thước: 1,032,298 bytes
Jonathan Gruber
Ngày: 20/03/2018 16:54; Kích thước: 335,149 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 10/02/2018 15:10; Kích thước: 1,054,873 bytes
Lê Minh Tuấn, Phạm Minh Đức, Gregory Kisunko, và G. P. Shukla
Ngày: 10/02/2018 15:07; Kích thước: 1,708,538 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 10/02/2018 15:02; Kích thước: 501,957 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 10/02/2018 14:56; Kích thước: 370,358 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 10/02/2018 14:29; Kích thước: 689,866 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 10/02/2018 14:29; Kích thước: 1,112,054 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 08/03/2018 14:09; Kích thước: 1,425,420 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 10/02/2018 14:27; Kích thước: 689,866 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 08/03/2018 14:07; Kích thước: 1,425,420 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 10/02/2018 14:23; Kích thước: 1,112,054 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 10/02/2018 14:20; Kích thước: 617,827 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 10/02/2018 14:10; Kích thước: 791,902 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 10/02/2018 14:02; Kích thước: 615,324 bytes
Alan Altshuler & David Luberoff
Ngày: 10/02/2018 13:58; Kích thước: 718,548 bytes
Huỳnh Thế Du, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 10/02/2018 13:14; Kích thước: 451,561 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 10/02/2018 13:13; Kích thước: 804,995 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 10/02/2018 13:07; Kích thước: 870,083 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 10/02/2018 13:04; Kích thước: 475,462 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 10/02/2018 12:19; Kích thước: 966,048 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 10/02/2018 12:13; Kích thước: 416,712 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 17/05/2018 16:45; Kích thước: 341,930 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 16/05/2018 08:26; Kích thước: 3,577,579 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 08/05/2018 14:47; Kích thước: 1,386,104 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 03/05/2018 08:36; Kích thước: 1,383,418 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 02/05/2018 11:41; Kích thước: 1,626,657 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 19/04/2018 08:10; Kích thước: 659,177 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 18/04/2018 08:51; Kích thước: 2,929,511 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 13/04/2018 13:35; Kích thước: 2,237,521 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 23/03/2018 16:27; Kích thước: 996,222 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 21/03/2018 13:48; Kích thước: 390,118 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 19/03/2018 14:55; Kích thước: 1,405,537 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuán
Ngày: 16/03/2018 10:02; Kích thước: 992,801 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 12/03/2018 16:58; Kích thước: 836,364 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 10/03/2018 08:38; Kích thước: 888,449 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 05/03/2018 15:50; Kích thước: 239,068 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 27/02/2018 08:56; Kích thước: 480,004 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 23/02/2018 08:05; Kích thước: 440,572 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 07/05/2018 14:28; Kích thước: 197,260 bytes
Huỳnh Thế Du, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 17/04/2018 14:20; Kích thước: 247,572 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 21/03/2018 17:09; Kích thước: 110,565 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 19/03/2018 17:38; Kích thước: 140,195 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 12/03/2018 16:50; Kích thước: 136,601 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 05/03/2018 15:37; Kích thước: 82,909 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 26/02/2018 19:28; Kích thước: 199,211 bytes
Mary Lovely et al.
Ngày: 18/05/2018 10:36; Kích thước: 766,308 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 08/05/2018 11:06; Kích thước: 925,075 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 21/03/2018 17:03; Kích thước: 937,683 bytes
Gustavo Merino-Juares, Carolina Gutierrez
Ngày: 05/03/2018 15:39; Kích thước: 549,367 bytes
Alan Altshuler & David Luberoff
Ngày: 26/02/2018 19:26; Kích thước: 716,546 bytes
John Parr, Joan Riehm & Christiana McFarland
Ngày: 26/03/2018 11:23; Kích thước: 949,000 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 26/03/2018 11:19; Kích thước: 518,193 bytes
Roy W. Bahl, Richard M. Bird
Ngày: 26/03/2018 11:09; Kích thước: 284,404 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 26/03/2018 11:01; Kích thước: 782,611 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 26/03/2018 10:58; Kích thước: 6,218,346 bytes
Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Quang Thái
Ngày: 26/03/2018 10:47; Kích thước: 192,689 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 23/03/2018 16:35; Kích thước: 216,346 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 07/03/2018 17:49; Kích thước: 416,056 bytes
Xuân Trung, Quang Thiện
Ngày: 07/03/2018 17:47; Kích thước: 220,390 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 27/02/2018 08:58; Kích thước: 366,828 bytes

Môn học xem xét vai trò và các lựa chọn của chính phủ cũng như chính quyền địa phương trong nền kinh tế nhìn ở phương diện huy động và phân bổ nguồn lực của các cấp chính quyền; phân tích những mục tiêu và những tình huống đánh đổi giữa hiệu quả kinh tế và công bằng xã hội, phân tích nguyên lý đưa ra sự lựa chọn và quyết định. Môn học cũng cung cấp cho học viên các công cụ và khuôn khổ phân tích, đánh giá các chương trình đầu tư và chi tiêu ngân sách của chính phủ.

Cụ thể sau khi kết thúc môn học, học viên được kỳ vọng có được khả năng:

  • Hiểu vai trò của khu vực công trong mối quan hệ với thị trường;
  • Hiểu rõ các chính sách thu, chi ngân sách và phân cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền
  • Phân tích, đánh giá các phương diện của chính sách tài khóa;
  • Tham gia thảo luận và đánh giá chương trình cải cách tài chính công của Chính phủ;
  • Áp dụng các nguyên lý tài chính công vào bối cảnh chính sách và thực tiễn của Việt Nam.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'