MPP2019-531

Phân tích tài chính

Trần Thị Quế Giang, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 19/06/2019 09:27; Kích thước: 232,852 bytes
Chưa có dữ liệu

Môn học bắt đầu bằng các chủ đề căn bản về tài chính doanh nghiệp, mối quan hệ với chính sách công, giới thiệu nguyên lý chiết khấu ngân lưu và ra quyết định đầu tư. Phần thứ hai của môn học tập trung vào lý thuyết danh mục đầu tư, trong đó bao gồm các chủ đề về rủi ro và lợi nhuận, đa dạng hóa rủi ro, trạng thái cân bằng trên thị trường vốn và lý thuyết thị trường hiệu quả. Phần này sẽ cung cấp những kiến thức cần thiết để xác định chi phí vốn, hỗ trợ việc định giá tài sản tài chính.

Phần thứ ba tập trung vào vấn đề định giá tài sản tài chính, bao gồm các công cụ nợ (trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp), cổ phiếu và định giá doanh nghiệp. Trên cơ sở kiến thức cơ bản ở phần 1 và 2, học viên sẽ phân tích cổ phiếu theo dựa vào các yếu tố tài chính căn bản và thực hành định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu tự do.