MPP2020-542

Quản trị nhà nước

Phạm Duy Nghía
Ngày: 28/06/2019 10:17; Kích thước: 244,496 bytes
Chưa có dữ liệu

Đây là môn tự chọn, gồm 2 tuần tự học có hướng dẫn, bắt đầu ngày 13/07/2019, 8 buổi chiều thảo luận trên lớp (27/07-03/08/2019), tiếp nối 2 tuần tự học sau khóa học, và kết thúc vào ngày 24/08/2019. Dựa trên tài liệu được cung cấp, môn học dự kiến thảo luận 16 chủ đề liên quan đến quản trị quốc gia. Khóa học sẽ dành một thời lượng phù hợp cho học viên báo cáo và thảo luận các chủ đề Tự luận kết thúc khóa học (mỗi học viên sẽ tự tìm kiếm một chủ đề trong 5-7 nhóm vấn đề lớn được gợi ý trước).