MPP2020-532

Thẩm định đầu tư công

Nguyễn Xuân Thành, Hoàng Văn Thắng
Ngày: 19/06/2019 15:29; Kích thước: 233,081 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/06/2020 05:00; Kích thước: 845,936 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/06/2020 05:00; Kích thước: 391,663 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/06/2020 05:00; Kích thước: 275,524 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/06/2020 05:00; Kích thước: 417,005 bytes
John D. Finnerty, Hồng Vân dịch
Ngày: 10/06/2020 05:00; Kích thước: 58,669 bytes

Sau phần mở đầu giới thiệu về thẩm định dự án, tìm hiểu ngân lưu dự án phương pháp phân tích lợi ích – chi phí, môn học sẽ được chia thành hai phần chính là phân tích tính khả thi tài chính và phân tích tính khả thi kinh tế.

Phần đầu bao gồm những nội dung căn bản về thẩm định tài chính như xác định cấu trúc dự án, kỹ thuật chiết khấu ngân lưu, tính chi phí vốn, áp dụng các tiêu chí thẩm định khác nhau, xây dựng mô hình tài chính cơ sở và phân tích rủi ro.

Phần thứ hai của môn học được dành cho thẩm định dự án đầu tư công về mặt kinh tế và xã hội, trong đó bao gồm các phương pháp ước lượng lợi ích và chi phí kinh tế của đầu vào, đầu ra dự án trong các cấu trúc và biến dạng thị trường khác nhau, giá trị kinh tế của các nhân tố sản xuất như vốn, lao động, đất đai, ngoại tệ và đánh giá tác động đối với các bên liên quan.