MPP2020-511

Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công 1

Đặng Văn Thanh, Huỳnh Thế Du
Ngày: 03/01/2019 09:20; Kích thước: 252,268 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 22/10/2018
10:15 - 11:45

Nhập môn

Kinh tế học vi mô và chính sách công

  • BOT Cai Lậy
  • PR, Ch.1; SAB, Ch.1

Phát tình huống 1

Thứ 4, 24/10/2018
10:15 - 11:45

Nhập môn

Một số nguyên lý quan trọng của kinh tế học vi mô

  • GM, Ch.1
Thứ 6, 26/10/2018
10:15 - 11:45

Tình huống 1

BOT Cai Lậy

Nộp bài viết tình huống 1

Phát bài tập 1

Anne C. Steinemann et al.
Ngày: 18/10/2018 14:22; Kích thước: 619,563 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 18/10/2018 14:00; Kích thước: 192,253 bytes
Anne C. Steinemann et al.
Ngày: 18/10/2018 14:22; Kích thước: 674,766 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 18/10/2018 13:59; Kích thước: 192,253 bytes
Anne C. Steinemann et al.
Ngày: 18/10/2018 14:20; Kích thước: 1,123,639 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 18/10/2018 13:58; Kích thước: 192,253 bytes
Alain Samson
Ngày: 18/10/2018 14:19; Kích thước: 630,597 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 18/10/2018 13:57; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 18/10/2018 13:57; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 18/10/2018 13:56; Kích thước: 192,253 bytes
Anne C. Steinemann et al.
Ngày: 18/10/2018 14:16; Kích thước: 381,691 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 18/10/2018 13:56; Kích thước: 192,253 bytes
Ronald H. Coase
Ngày: 18/10/2018 14:14; Kích thước: 413,109 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 23/11/2018 11:37; Kích thước: 859,226 bytes
Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard
Ngày: 23/11/2018 11:39; Kích thước: 470,318 bytes
Anne C. Steinemann et al.
Ngày: 18/10/2018 14:13; Kích thước: 472,226 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 18/10/2018 13:55; Kích thước: 192,253 bytes
Anne C. Steinemann et al.
Ngày: 18/10/2018 14:12; Kích thước: 462,102 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 18/10/2018 13:54; Kích thước: 192,253 bytes
Anne C. Steinemann et al.
Ngày: 18/10/2018 14:11; Kích thước: 462,102 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 18/10/2018 13:54; Kích thước: 192,253 bytes
Anne C. Steinemann et al.
Ngày: 18/10/2018 14:10; Kích thước: 462,102 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 18/10/2018 13:54; Kích thước: 192,253 bytes
Alain Samson
Ngày: 18/10/2018 14:08; Kích thước: 630,597 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 18/10/2018 13:53; Kích thước: 192,253 bytes
Alain Samson
Ngày: 18/10/2018 14:03; Kích thước: 630,597 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 18/10/2018 13:53; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 18/10/2018 13:52; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 18/10/2018 13:50; Kích thước: 192,253 bytes
Anne C. Steinemann et al.
Ngày: 18/10/2018 14:06; Kích thước: 271,923 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 18/10/2018 13:49; Kích thước: 192,253 bytes
Anne C. Steinemann et al.
Ngày: 18/10/2018 14:04; Kích thước: 271,923 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 18/10/2018 13:49; Kích thước: 192,253 bytes
Anne C. Steinemann et al.
Ngày: 18/10/2018 13:48; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 18/10/2018 13:48; Kích thước: 192,253 bytes
Anne C. Steinemann et al.
Ngày: 18/10/2018 13:39; Kích thước: 192,253 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 18/10/2018 13:38; Kích thước: 192,253 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 18/10/2018 13:37; Kích thước: 85,377 bytes
Anne C. Steinemann et al.
Ngày: 18/10/2018 13:36; Kích thước: 484,815 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 18/10/2018 13:33; Kích thước: 85,377 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 22/10/2018 08:52; Kích thước: 440,524 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 11/01/2019 08:52; Kích thước: 321,139 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 07/01/2019 08:25; Kích thước: 1,408,491 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 02/01/2019 09:35; Kích thước: 2,041,912 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 27/12/2018 15:43; Kích thước: 859,803 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 26/12/2018 07:27; Kích thước: 260,200 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 17/12/2018 09:10; Kích thước: 435,457 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 17/12/2018 09:09; Kích thước: 460,287 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 11/12/2018 11:00; Kích thước: 859,310 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 11/12/2018 10:59; Kích thước: 252,029 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 11/12/2018 13:54; Kích thước: 1,098,610 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 26/11/2018 18:18; Kích thước: 435,667 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 23/11/2018 10:32; Kích thước: 719,824 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 16/11/2018 09:57; Kích thước: 560,979 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 16/11/2018 09:56; Kích thước: 544,249 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 16/11/2018 09:56; Kích thước: 547,045 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 13/11/2018 09:00; Kích thước: 2,019,341 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 08/11/2018 10:27; Kích thước: 404,901 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 29/10/2018 09:07; Kích thước: 424,193 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 29/10/2018 09:02; Kích thước: 538,320 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 27/10/2018 11:01; Kích thước: 294,640 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 27/10/2018 10:55; Kích thước: 376,081 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 18/10/2018 12:47; Kích thước: 505,820 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 22/10/2018 07:57; Kích thước: 469,384 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 14/01/2019 08:54; Kích thước: 82,094 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 11/01/2019 08:57; Kích thước: 132,196 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 08/01/2019 14:11; Kích thước: 163,144 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 27/12/2018 09:02; Kích thước: 140,575 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 26/12/2018 09:31; Kích thước: 165,726 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 17/12/2018 09:13; Kích thước: 144,147 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 10/12/2018 10:13; Kích thước: 113,907 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 22/11/2018 15:38; Kích thước: 129,431 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 09/11/2018 10:24; Kích thước: 147,047 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 30/10/2018 15:16; Kích thước: 189,378 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 22/10/2018 09:04; Kích thước: 81,867 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 22/10/2018 07:53; Kích thước: 151,276 bytes
Vũ Thành Tự Anh, Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 08/01/2019 13:39; Kích thước: 1,900,983 bytes
Huỳnh Thế Du, Nguyễn Minh Kiều, Nguyễn Trọng Hoài
Ngày: 03/01/2019 09:13; Kích thước: 550,001 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 26/12/2018 09:42; Kích thước: 797,434 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 26/12/2018 09:32; Kích thước: 911,738 bytes
Vũ Thành Tự Anh, Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 19/10/2018 09:24; Kích thước: 1,090,681 bytes
Stephen J. Quinlan, José A. Gómez-Ibáñez, Derek C. Bok
Ngày: 19/10/2018 09:23; Kích thước: 890,644 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 22/10/2018 08:52; Kích thước: 440,524 bytes

Với mục đích và nội dung như trên, môn học được chia thành 7 phần.

Phần thứ nhất – "Nhập môn" – thảo luận một số nguyên lý cơ bản của kinh tế học như chi phí cơ hội hay con người phản ứng theo động cơ khuyến khích. Phần này cũng giúp học viên làm quen với cách tư duy của kinh tế học.

Phần 2 – "Sự vận hành của thị trường" – giới thiệu một số khái niệm và công cụ cơ bản của kinh tế học vi mô như mô hình cung - cầu, sự vận hành của cơ chế giá cả, điều kiện cân bằng của thị trường, là những khái niệm và công cụ được sử dụng thường xuyên trong các phân tích chính sách.

Phần 3 – "Lý thuyết về người tiêu dùng" xem xét cách thức một người tiêu dùng duy lý ứng xử trong những tình huống chắc chắn như thế nào. Sau đó sẽ xem xét hành vi của người tiêu dùng trong điều kiện bất định. Phần 3 kết thúc với các ứng dụng của lý thuyết hành vi người tiêu dùng trong một số tình huống thực tiễn.

Phần 4 – "Lý thuyết về nhà sản xuất" sẽ thảo luận về hành vi của doanh nghiệp – đại diện cho khu vực sản xuất. Phần này bao gồm lý thuyết sản xuất, lý thuyết về chi phí sản xuất, mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, và thiết lập đường cung cho từng doanh nghiệp cũng như cho toàn bộ thị trường trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo. Phần 4 sẽ kết thúc với một loạt bài có tính nhập môn về lý thuyết trò chơi.

Phần 5 – "Thị trường các nhân tố sản xuất" – phân tích thị trường các nhân tố đầu vào cho hoạt động sản xuất, cụ thể là vốn và lao động. Chẳng hạn như phần này sẽ xem xét cách thức người lao động ra quyết định về lựa chọn việc làm hay thời gian làm việc có tính đến các chi phí cơ hội của những việc làm khác và của việc nghỉ ngơi. Phần này cũng thảo luận các nhân tố quyết định tới mức tiền lương và tiền công của người lao động và vai trò của năng suất trong việc cải thiện thu nhập và mức sống của người lao động.

Phần 6 – "Thị trường cạnh tranh, hiệu quả và công bằng" – bắt đầu với quan sát rằng kết cục của thị trường cạnh tranh hoàn hảo tuy hiệu quả về mặt kinh tế nhưng có thể lại không công bằng. Phần này sau đó sẽ thảo luận một vấn đề hết sức then chốt của kinh tế học vi mô có liên quan trực tiếp tới hoạt động phân tích chính sách, đó là khả năng phải đánh đổi giữa tính hiệu quả và tính công bằng trong các chính sách công.

Phần 7 – "Giới thiệu về thất bại thị trường và vai trò của nhà nước" trình bày một cách khái lược các khiếm khuyết (hay thất bại) phổ biến của thị trường. Một cách khái quát, thị trường có thể sẽ thất bại khi gặp phải một hay một số điều kiện sau: (i) tồn tại sức mạnh thị trường; (ii) hành vi không hợp lý; (iii) tình trạng bất cân xứng về thông tin giữa các chủ thể tham gia giao dịch trên thị trường; (iv) ngoại tác (tiêu cực hoặc tích cực); và (v) hàng hóa công.