MPP2020-522

Các phương pháp nghiên cứu chính sách công

Vũ Thành Tự Anh, Yooil Bae
Ngày: 15/02/2019 09:20; Kích thước: 422,466 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 19/02/2019
10:15 - 11:45

1. Giới thiệu khái quát về phương pháp và thiết kế nghiên cứu

a. Phương pháp định tính và định lượng

b. Những thành tố của thiết kế nghiên cứu

Bài đọc:

* King, Keohane, và Verba (KKV), Chương 1.

* Winston Phan Đào Nguyên (2017). Minh oan cho Petrus Trương Vĩnh Ký về câu "ở với họ mà không theo họ" (http://www.viet-studies.net/PhanDaoNguyen_PetrusKy.htm).

Shively, W. Phillips. 2001. "Chapter 2. Political Theories and Research Topics." The Craft of Political Research (5th Edition), Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

De Vaus, David (2001). Research Design in Social Science, Chapter 1.

Thứ 5, 21/02/2019
10:15 - 11:45

2. Suy luận mô tả

a. Tri thức và thực tế

b. Mục đích của việc thu thập dữ liệu

c. Suy luận mô tả và tiêu chí đánh giá suy luận mô tả

Bài đọc:

* King, Keohane, và Verba (KKV), Chương 2.

Harvard Kennedy School
Ngày: 19/10/2020 03:51; Kích thước: 396,913 bytes
Michael E. Kraft; Scott R. Furlong
Ngày: 19/10/2020 03:51; Kích thước: 878,964 bytes
Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright
Ngày: 19/10/2020 03:51; Kích thước: 266,470 bytes
Alan Bryman
Ngày: 19/10/2020 16:09; Kích thước: 85,417 bytes
Jacob I. Ricks, Amy H. Liu
Ngày: 19/10/2020 16:07; Kích thước: 525,813 bytes
Gary King, Robert O. Keohanne, & Sidney Verba
Ngày: 19/10/2020 03:51; Kích thước: 953,267 bytes
Gary King, Robert O. Keohanne, & Sidney Verba
Ngày: 19/10/2020 03:51; Kích thước: 744,026 bytes
Winston Phan Đào Nguyên
Ngày: 19/10/2020 15:57; Kích thước: 1,728,803 bytes

Môn học Phương pháp Nghiên cứu cho Phân tích chính sách được cấu trúc thành hai phần. Phần đầu tiên của môn học sẽ trình bày một số chủ đề cơ bản trong thiết kế và lựa chọn phương pháp nghiên cứu, cả định tính và định lượng, nhưng chú trọng chủ yếu vào các phương pháp định tính. Kết thúc phần này, học viên sẽ có thể giải thích các khái niệm cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học, phản biện và đánh giá thiết kế nghiên cứu của các bài nghiên cứu chính sách, cũng như thiết kế nghiên cứu của chính mình.

Phần thứ hai của môn học giới thiệu quy trình thực hiện một bài phân tích chính sách, bao gồm từ việc nhận dạng và định dạng một vấn đề chính sách cho tới việc giải quyết vấn đề chính sách ấy. Trong quá trình này, học viên phải xác định phương pháp (chẳng hạn như định tính, định lượng, hay hỗn hợp), nguồn dữ liệu/thông tin, mô hình và công cụ được sử dụng để xây dựng và đánh giá các lựa chọn chính sách khác nhau, và cuối cùng là đưa ra gợi ý chính sách. Môn học kết thúc bằng những hướng dẫn chung về cách viết và trình bày một bài phân tích chính sách sao cho hiệu quả nhất và những cân nhắc đạo đức trong nghiên cứu chính sách, đồng thời thảo luận một số tình huống trong đó có sự xung đột về lợi ích hay giá trị để sinh viên thảo luận.