MPP2020-513

Kinh tế học khu vực công

Huỳnh Thế Du, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 12/02/2019 14:04; Kích thước: 436,783 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 18/02/2019
10:15 - 11:45

Buổi giảng #1 Vai trò và quy mô của khu vực công

*Huỳnh Thế Du (2018), Chương 1

*Joseph E. Stiglitz & Jay K. Rosengard (2015), Chương 1, 2, 3, 7.

PHÁT TÌNH HUỐNG #1: CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA NHÂN LOẠI

Thứ 4, 20/02/2019
10:15 - 11:45

Buổi giảng #2. Nghiên cứu tình huống: Vai trò và quy mô của khu vực công

*Huỳnh Thế Du (2013), Con đường phát triển của nhân loại (trích từ bài viết" Luận giải về Kinh tế Thị trường Định hướng XHCN ở Việt Nam", trang 2-11)

NỘP TÌNH HUỐNG #1

PHÁT TÌNH HUỐNG #2: ĐƯỜNG HẦM LỚN

Huỳnh Thế Du
Ngày: 09/05/2019 14:39; Kích thước: 347,008 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 09/05/2019 14:40; Kích thước: 192,689 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 20/04/2019 08:38; Kích thước: 1,043,544 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 19/03/2019 11:12; Kích thước: 192,689 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 19/03/2019 11:11; Kích thước: 192,689 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 19/03/2019 11:10; Kích thước: 192,689 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 19/03/2019 11:10; Kích thước: 192,689 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 19/03/2019 11:09; Kích thước: 192,689 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 04/03/2019 17:28; Kích thước: 2,138,384 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 04/03/2019 17:23; Kích thước: 183,403 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 04/03/2019 16:52; Kích thước: 192,689 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 04/03/2019 16:51; Kích thước: 192,689 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 12/02/2019 15:00; Kích thước: 937,649 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 27/02/2019 10:28; Kích thước: 85,376 bytes
E. R. Yescombe.
Ngày: 27/02/2019 10:21; Kích thước: 192,689 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 27/02/2019 10:19; Kích thước: 647,555 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 12/02/2019 15:07; Kích thước: 85,376 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 12/02/2019 15:06; Kích thước: 937,649 bytes
Huỳnh Thế Du, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 12/02/2019 15:05; Kích thước: 451,561 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 12/02/2019 15:01; Kích thước: 611,989 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 12/02/2019 15:03; Kích thước: 85,376 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 12/02/2019 14:58; Kích thước: 937,649 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 08/05/2019 11:10; Kích thước: 438,447 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 22/04/2019 09:55; Kích thước: 1,399,286 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 17/04/2019 18:32; Kích thước: 1,282,264 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 16/04/2019 10:40; Kích thước: 1,248,640 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 08/04/2019 12:29; Kích thước: 806,976 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 04/04/2019 09:54; Kích thước: 1,126,859 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 20/03/2019 09:40; Kích thước: 2,232,218 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 18/03/2019 10:01; Kích thước: 3,246,385 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 14/03/2019 10:29; Kích thước: 1,455,414 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 27/02/2019 13:28; Kích thước: 278,069 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 27/02/2019 13:27; Kích thước: 580,956 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 27/02/2019 13:25; Kích thước: 478,262 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 12/02/2019 15:26; Kích thước: 426,732 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 22/04/2019 11:24; Kích thước: 241,777 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 17/04/2019 08:33; Kích thước: 159,362 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 08/04/2019 12:32; Kích thước: 114,720 bytes
Huỳnh Thế Du, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 08/04/2019 09:40; Kích thước: 187,575 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 20/03/2019 13:58; Kích thước: 188,193 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 27/02/2019 13:34; Kích thước: 79,673 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 27/02/2019 13:31; Kích thước: 193,082 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 12/02/2019 15:28; Kích thước: 185,286 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 18/03/2019 17:14; Kích thước: 1,125,449 bytes

Nội dung của môn học được thiết kế như sau: Phần đầu tiên giới thiệu cơ sở cho sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế, bao gồm cơ sở can thiệp, vai trò và quy mô của khu vực công, những đánh đổi giữa hiệu quả và công bằng, khía cạnh kinh tế chính trị của khu vực công, tìm hiểu lý thuyết lựa chọn công, mô hình đối tác công tư (PPP), từ thất bại nhà nước đến thất bại thị trường. Phần thứ hai phân tích khía cạnh chi tiêu ngân sách bao gồm các chính sách chi tiêu và đầu tư công; các chính sách xã hội của chính phủ như giáo dục, y tế, các chính sách bảo trợ xã hội của chính phủ; sự tham gia của tư nhân trong cung cấp hàng hóa, dịch vụ công; phân tích cân bằng tài khóa và quản lý nợ công; tìm hiểu khung phân tích và khuôn khổ đánh giá hiệu quả chính sách chi tiêu công của chính phủ. Phần thứ ba trình bày vấn đề huy động nguồn lực của chính phủ, phân tích khía cạnh thuế khóa; các lý thuyết về thuế, vấn đề phân bổ gánh nặng thuế giữa các bên có liên quan, khía cạnh hiệu quả kinh tế và lý thuyết thuế tối ưu, vấn đề khuyến khích, ưu đãi và cưỡng chế thuế, vấn đề trở ngại trong cải cách thuế. Phần thứ tư trình bày mối quan hệ ngân sách giữa các cấp chính quyền, bao gồm việc tìm hiểu quá trình phân cấp ngân sách và chuyển giao nguồn lực và trợ cấp chéo ngân sách giữa các địa phương; phân tích cấu trúc thu – chi ngân sách của địa phương, vấn đề huy động nguồn lực của địa phương; phân tích nhu cầu và khả năng hợp tác vùng trong cung cấp hàng hóa, dịch vụ công.