MPP2022-514

Chính sách công: So sánh kinh nghiệm quốc tế (PA & LM)

Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams

Giảng viên phụ trách: Huỳnh Thế Du

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Môn học xem xét việc lựa chọn chính sách và đường hướng phát triển củamột số nước châu Á, nhất là các nước đông và đông nam Á, với trọng tâm là thời kỳ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.Các vấn đề chính sách chính gồm giáo dục, cơ sở hạ tầng và đô thị hóa, doanh nghiệp và cạnh tranh quốc tế, hệ thống tài chính, hiệu năng của nhà nước và công bằng. Thêm vào đó, các vấn đề về chính sách công nghiệp hóa, tiến trình dân chủ gắn liền với những thành công hay trục trặc cũng được thảo luận trong môn học. Cách tiếp cận của môn học là đưa ra góc nhìn nhiều chiều về các lựa chọn chính sách trong quá trình phát triển của các quốc gia, đặc biệt là những so sánh một cách khách quan giữa các quốc gia trong những bối cảnh giống và khác nhau.