MPP2022-551

Chính sách phát triển (PA & LM)

Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams

Giảng viên phụ trách: Jonathan Pincus

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh (Phiên dịch tiếng Việt)

Môn học được thiết kể để học viên có cái nhìn sơ lược về những vấn đề và thông lệ trong nghiên cứu về phát triển. Đầu tiên, môn học sẽ tìm hiểu những quan điểm và tranh biện về khái niệm phát triển, các mô hình phát triển khác nhau, v.v. dựa trên nghiên cứu về kinh tế, chính trị, xã hội học và chính sách công. Sau đó môn học sẽ tập trung thảo luận những chủ đề cụ thể như 1) đô thị hóa và hệ quả, 2) phát triển nông thôn, 3) giáo dục, 4) đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ, 5) y tế và chăm sóc xã hội, v.v. Xuyên suốt khoá học, chúng ta sẽ rút ra những hàm ý chính sách và bài học quan trọng cho Việt Nam và các quốc gia đang phát triển. Học viên sẽ tham gia dự án tổ chức họp báo và trình bày poster

This course is designed for students to gain an overview of both issues and practices related to the study of development. This course first examines various approaches and debates on the concept of development, varieties of development models, and so forth, drawing on economics, politics, sociology and public policy literature. It then explores key areas of debates on 1) urbanization and its consequences, 2) rural development, 3) education, 4) innovation and technological development, 5) public health and social care, and so forth. Throughout the course we will seek policy implications and lessons for Vietnam and other developing countries. Students are required to participate in press-conference project and poster session.