MPP2022-544

Lãnh đạo trong khu vực công (LM)

Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams

Giảng viên phụ trách: Nguyễn Xuân Thành

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Môn học cung cấp nền tảng lý thuyết và thực tiễn mang tính chuẩn đoán và chiến lược để học viên phát triển năng lực lãnh đạo đặc biệt là năng lực lãnh đạo trong khu vực công.

Chủ đề xuyên suốt của môn học là lãnh đạo thích ứng (adaptive leadership): huy động mọi người đối mặt và xử lý các thách thức để có thể đi lên trong xã hội nhiều thay đổi.

Xuất phát sự phức tạp của thay đổi trong các hệ thống xã hội, học viên sẽ phân tích các thách thức lãnh đạo, huy động mọi người làm công việc thích ứng, truyền cảm hứng và xây dựng chiến lược hành động.

Bằng cách nghiên cứu tình huống của quốc tế và Việt Nam và các bài thực hành cá nhân, thực hành nhóm, học viên có thể quan sát được thực hành lãnh đạo là như thế nào và tập trung xây dựng một nghiên cứu tình huống về lãnh đạo của bản thân.