MPP2022-544

Lãnh đạo trong khu vực công

Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 15:49; Kích thước: 171,074 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Harvard Business Review
Ngày: 27/09/2021 18:04; Kích thước: 494,901 bytes
Leonard, Herman B., Arnold M. Howitt, and David W. Giles
Ngày: 27/09/2021 18:03; Kích thước: 265,756 bytes
Arnold M. Howitt and Herman B. Leonard với David Giles (hiệu đính)
Ngày: 27/09/2021 05:50; Kích thước: 192,689 bytes
Huy Đức
Ngày: 27/09/2021 05:50; Kích thước: 518,424 bytes
Phan Chánh Dưỡng
Ngày: 27/09/2021 05:50; Kích thước: 956,458 bytes
Ronald A. Heifetz
Ngày: 27/09/2021 05:50; Kích thước: 192,689 bytes
Huy Đức
Ngày: 27/09/2021 05:50; Kích thước: 518,424 bytes
Ronald A. Heifetz
Ngày: 27/09/2021 05:50; Kích thước: 192,689 bytes
Ronald A. Heifetz
Ngày: 27/09/2021 05:50; Kích thước: 192,689 bytes
Ronald A. Heifetz
Ngày: 27/09/2021 05:50; Kích thước: 192,689 bytes
Harvard Business Review, Tuyết Quỳnh dịch
Ngày: 27/09/2021 05:50; Kích thước: 192,689 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 16:18; Kích thước: 97,710 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 16:18; Kích thước: 183,593 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 16:17; Kích thước: 104,276 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 16:17; Kích thước: 148,473 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 16:16; Kích thước: 98,041 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 16:16; Kích thước: 143,615 bytes
Nirukt Sapru
Ngày: 27/09/2021 16:15; Kích thước: 59,785 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 16:13; Kích thước: 116,137 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 16:12; Kích thước: 93,059 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 16:12; Kích thước: 115,406 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 16:11; Kích thước: 167,454 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 16:10; Kích thước: 142,356 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 16:09; Kích thước: 172,773 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 16:08; Kích thước: 116,657 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 15:53; Kích thước: 143,419 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 15:52; Kích thước: 142,530 bytes

Chủ đề xuyên suốt của môn học là lãnh đạo thích ứng: huy động mọi người đối mặt và xử lý các thách thức để có thể đi lên trong xã hội nhiều thay đổi.

Môn học cung cấp khung lý thuyết để hiểu sự phức tạp của thay đổi trong các hệ thống xã hội, phân tích các thách thức lãnh đạo, huy động mọi người làm công việc thích ứng, truyền cảm hứng và xây dựng chiến lược hành động.

Bằng cách nghiên cứu tình huống của quốc tế và Việt Nam, các bài thỉnh giảng về lãnh đạo trong khu vực công của Việt Nam và các bài thực hành cá nhân, thực hành nhóm, môn học sẽ áp dụng lý thuyết vào thực tiễn để học viên có thể quan sát được thực hành lãnh đạo là như thế nào và tập trung xây dựng một nghiên cứu tình huống về lãnh đạo của bản thân mình trong suốt học kỳ.