MPP2022-532

Thẩm định đầu tư công (LM)

Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams

Giảng viên phụ trách: Nguyễn Xuân Thành

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Môn học giúp các học viên tiếp cận với những nguyên tắc lý thuyết và khung phân tích lợi ích – chi phí của một dự án đầu tư, đặc biệt là dự án đầu tư có sự tham gia của khu vực nhà nước. Các học viên chuyên ngành lãnh đạo và quản lý được kỳ vọng sẽ sử dụng kiến thức của môn học để đọc báo cáo thẩm định và đánh giá tính khả thi về mặt tài chính cũng như kinh tế của một dự án đầu tư.

Sau các bài giới thiệu về thẩm định dự án, tìm hiểu ngân lưu dự án phương pháp phân tích lợi ích – chi phí, môn học sẽ được chia thành hai nội dung chính là phân tích tính khả thi tài chính và phân tích tính khả thi kinh tế.

Nội dung thứ nhất bao gồm những nội dung căn bản về thẩm định tài chính như xác định cấu trúc dự án, kỹ thuật chiết khấu ngân lưu, tính chi phí vốn, áp dụng các tiêu chí thẩm định khác nhau, xây dựng mô hình tài chính cơ sở và phân tích rủi ro.

Nội dung thứ hai của môn học được dành cho thẩm định dự án đầu tư công về mặt kinh tế và xã hội, trong đó bao gồm các phương pháp ước lượng lợi ích và chi phí kinh tế của đầu vào, đầu ra dự án trong các cấu trúc và biến dạng thị trường khác nhau, giá trị kinh tế của các nhân tố sản xuất như vốn, lao động, đất đai, ngoại tệ và đánh giá tác động đối với các bên liên quan.

Có kiến thức căn bản về phân tích tài chính sẽ giúp học viên thuận lợi hơn trong việc tiếp thu các nội dung của môn học, nhưng không phải là yêu cầu bắt buộc.

Đây là môn học có cường độ học tập rất cao và yêu cầu học viên phải dành rất nhiều thời gian để thực hành, làm bài tập và phân tích tích tình huống. Học viên sẽ phải làm một bài thi cuối khóa trên lớp dưới hình thức thẩm định một dự án thực tế.