MPP2022-532

Thẩm định đầu tư công (LM)

Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 18:32; Kích thước: 217,492 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 27/09/2021 21:37; Kích thước: 192,253 bytes
Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 27/09/2021 21:36; Kích thước: 192,253 bytes
Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 27/09/2021 21:24; Kích thước: 192,253 bytes
Savvakis Savvides
Ngày: 27/09/2021 21:22; Kích thước: 5,878,153 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 27/09/2021 21:21; Kích thước: 192,253 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 27/09/2021 21:18; Kích thước: 192,253 bytes
Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 27/09/2021 21:15; Kích thước: 192,253 bytes
Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 27/09/2021 21:12; Kích thước: 192,253 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 27/09/2021 21:07; Kích thước: 192,253 bytes
Glenn P. Jenkins, Arnold C. Harberger
Ngày: 27/09/2021 21:04; Kích thước: 192,253 bytes
Benjamin C. Esty, Frank J. Lysy & Carrie Ferman
Ngày: 27/09/2021 19:30; Kích thước: 1,491,572 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 19:27; Kích thước: 474,312 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 19:27; Kích thước: 585,258 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 19:24; Kích thước: 406,843 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 19:23; Kích thước: 150,432 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 19:22; Kích thước: 148,188 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 19:22; Kích thước: 913,249 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 19:19; Kích thước: 617,004 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 19:20; Kích thước: 479,918 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 19:15; Kích thước: 786,009 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 19:14; Kích thước: 471,175 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 19:13; Kích thước: 483,139 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 19:12; Kích thước: 367,523 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 19:12; Kích thước: 269,029 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 22:11; Kích thước: 20,733 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 22:10; Kích thước: 293,378 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Bách Điệp
Ngày: 27/09/2021 22:10; Kích thước: 164,149 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Bách Điệp
Ngày: 27/09/2021 22:09; Kích thước: 1,618,789 bytes
Benjamin C. Esty, Frank J. Lysy và Carrie Ferman
Ngày: 27/09/2021 22:00; Kích thước: 1,491,572 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 21:58; Kích thước: 474,312 bytes
Lê Văn Thạnh Vinh, Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 21:55; Kích thước: 585,245 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 21:52; Kích thước: 438,272 bytes
Lê Văn Thạnh Vinh, Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 21:52; Kích thước: 579,238 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 21:49; Kích thước: 318,464 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 21:48; Kích thước: 762,258 bytes
Nguyễn Tấn Bình, Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 21:47; Kích thước: 352,581 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 21:44; Kích thước: 48,279 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 21:43; Kích thước: 1,236,400 bytes

Sau các bài giới thiệu về thẩm định dự án, tìm hiểu ngân lưu dự án phương pháp phân tích lợi ích – chi phí, môn học sẽ được chia thành hai nội dung chính là phân tích tính khả thi tài chính và phân tích tính khả thi kinh tế.

Nội dung thứ nhất bao gồm những nội dung căn bản về thẩm định tài chính như xác định cấu trúc dự án, kỹ thuật chiết khấu ngân lưu, tính chi phí vốn, áp dụng các tiêu chí thẩm định khác nhau, xây dựng mô hình tài chính cơ sở và phân tích rủi ro.

Nội dung thứ hai của môn học được dành cho thẩm định dự án đầu tư công về mặt kinh tế và xã hội, trong đó bao gồm các phương pháp ước lượng lợi ích và chi phí kinh tế của đầu vào, đầu ra dự án trong các cấu trúc và biến dạng thị trường khác nhau, giá trị kinh tế của các nhân tố sản xuất như vốn, lao động, đất đai, ngoại tệ và đánh giá tác động đối với các bên liên quan.