MPP2022-532

Thẩm định đầu tư công (PA)

Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 26/05/2021 11:26; Kích thước: 237,801 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Savvakis Savvides
Ngày: 26/05/2021 16:16; Kích thước: 1,665,994 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 26/05/2021 15:58; Kích thước: 85,376 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 26/05/2021 15:54; Kích thước: 85,376 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 26/05/2021 11:27; Kích thước: 58,669 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 26/05/2021 11:27; Kích thước: 58,669 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 26/05/2021 13:59; Kích thước: 85,376 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 26/05/2021 11:27; Kích thước: 58,669 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 12:13; Kích thước: 813,765 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 12:12; Kích thước: 616,796 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 12:08; Kích thước: 97,672 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 12:06; Kích thước: 364,517 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 12:06; Kích thước: 902,151 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 12:05; Kích thước: 479,178 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 12:04; Kích thước: 763,419 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 12:03; Kích thước: 467,901 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 12:02; Kích thước: 364,498 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 12:02; Kích thước: 452,697 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 12:01; Kích thước: 268,372 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Bách Điệp
Ngày: 27/09/2021 13:32; Kích thước: 316,683 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Bách Điệp
Ngày: 27/09/2021 13:32; Kích thước: 233,122 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 13:27; Kích thước: 319,365 bytes
Bejamin C. Esty, Frank J. Lysy, Carrie Ferman
Ngày: 27/09/2021 13:26; Kích thước: 1,491,572 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 13:25; Kích thước: 556,032 bytes
Lê Văn Thạnh Vinh, Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 13:23; Kích thước: 585,245 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 13:22; Kích thước: 402,034 bytes
Lê Văn Thạnh Vinh, Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 13:21; Kích thước: 579,238 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 13:20; Kích thước: 762,258 bytes
Nguyễn Tấn Bình, Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 13:18; Kích thước: 352,581 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/09/2021 13:13; Kích thước: 992,225 bytes

Sau phần mở đầu giới thiệu về thẩm định dự án, tìm hiểu ngân lưu dự án phương pháp phân tích lợi ích – chi phí, môn học sẽ được chia thành hai phần chính là phân tích tính khả thi tài chính và phân tích tính khả thi kinh tế.

Phần thứ hai bao gồm những nội dung căn bản về thẩm định tài chính như xác định cấu trúc dự án, kỹ thuật chiết khấu ngân lưu, tính chi phí vốn, áp dụng các tiêu chí thẩm định khác nhau, xây dựng mô hình tài chính cơ sở và phân tích rủi ro.

Phần thứ ba của môn học được dành cho thẩm định dự án đầu tư công về mặt kinh tế và xã hội, trong đó bao gồm các phương pháp ước lượng lợi ích và chi phí kinh tế của đầu vào, đầu ra dự án trong các cấu trúc và biến dạng thị trường khác nhau, giá trị kinh tế của các nhân tố sản xuất như vốn, lao động, đất đai, ngoại tệ và đánh giá tác động đối với các bên liên quan.