MPP2022-546

Thương lượng (LM)

Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams

Giảng viên phụ trách: Trần Vũ Hoài

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Đàm phán thường được xem là cuộc chơi thắng thua, nơi các bên cố gắng để đạt được điều mình muốn. Môn học sẽ giới thiệu một cách tiếp cận hoàn toàn khác và đã được chứng thực trên thực tế, theo đó đàm phán là quá trình tạo giá trị thông qua giải quyết vấn đề. Mục tiêu tối ưu là các bên đều đạt giá trị, đôi khi nhiều hơn mong đợi.

Môn học là sự kết hợp giữa nền tảng lý thuyết, kinh nghiệm thực tiễn và các bài thực hành mô phỏng tình huống để giúp người học rèn luyện các kỹ thuật và cách tiếp cận này.

Khởi đầu mỗi buổi, môn học sẽ giới thiệu các khái niệm cơ bản trong đàm phán, chú trọng cách tiếp cận giải quyết vấn đề để hướng tới tạo giá trị cho các bên, hay còn gọi là đàm phán giá trị, đây sẽ là chủ thuyết xuyên suốt khóa học.

Phần lớn thời gian (70%) sẽ dành cho thực hành và trải nghiệm thực tế, trong đó học viên sẽ ứng dụng các khái niệm và khung tiếp cận đàm phán vào các tình huống mô phỏng với độ khó tăng dần. Toàn bộ tình huống mô phỏng sẽ được mua bản quyền từ Chương trình Đào tạo Đàm phán của Trường Luật Đại học Harvard (PON). 

Rà soát, tự đánh giá và chiêm nghiệm (debriefing and reflection) là nội dung quan trọng cuối cùng. Với sự điều phối của giảng viên, sau mỗi tình huống mô phỏng, học viên sẽ cùng đánh giá những gì đã làm được và chưa làm được, nghe những phản hồi từ đối tác đàm phán, cũng như các đúc kết và nhận xét của giảng viên. Kỹ thuật này cho phép học viên học từ chính những sai lầm của mình khi thực hiện mô phỏng, trong môi trường phi rủi ro của lớp học.