MPP2022-546

Thương lượng

Nguyễn Quý Tâm
Ngày: 27/09/2021 14:11; Kích thước: 229,353 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Nguyễn Đình Lương
Ngày: 27/09/2021 15:31; Kích thước: 224,113 bytes
Phan Văn Trường
Ngày: 27/09/2021 15:29; Kích thước: 5,206,035 bytes
Roger Fisher, William Ury; Đặng Xuân Dũng, Nguyễn Hồng Thạch dịch
Ngày: 27/09/2021 15:24; Kích thước: 192,253 bytes
Robert Wilkinson
Ngày: 27/09/2021 15:22; Kích thước: 931,686 bytes
Joe Massey
Ngày: 27/09/2021 14:40; Kích thước: 320,839 bytes
Nguyễn Quý Tâm
Ngày: 27/09/2021 14:38; Kích thước: 479,850 bytes
Nguyễn Quý Tâm
Ngày: 27/09/2021 14:38; Kích thước: 560,476 bytes
Nguyễn Quý Tâm
Ngày: 27/09/2021 14:37; Kích thước: 383,377 bytes
Nguyễn Quý Tâm
Ngày: 27/09/2021 14:36; Kích thước: 651,861 bytes
Nguyễn Quý Tâm
Ngày: 27/09/2021 14:35; Kích thước: 615,866 bytes
Nguyễn Quý Tâm
Ngày: 27/09/2021 14:35; Kích thước: 531,980 bytes
Nguyễn Quý Tâm
Ngày: 27/09/2021 14:34; Kích thước: 717,833 bytes

Kết thúc môn học, học viên sẽ:

  • Hiểu và vận dụng các khái niệm và thuật từ cơ bản trong đàm phán
  • Hiểu rằng đằng sau mỗi lập trường hay quan điểm luôn là mối quan tâm thật sự cần được đáp ứng
  • Nắm bắt các nguyên tắc và khả năng tạo giá trị trong quá trình đàm phán để đôi bên cùng có lợi
  • Biết cách xác lập giá trị hợp lý cho mình với sự đồng thuận của đối tác
  • Nhận biết và quản lý yếu tố cảm xúc
  • Phối hợp bảy yếu tố then chốt trong đàm phán để đạt giá trị cao nhất
  • Nhận biết và quản lý quá trình đàm phán đa phương (nhiều hơn 2)