MPP2022-511

Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công (LM)

Đặng Văn Thanh
Ngày: 25/10/2021 12:44; Kích thước: 678,236 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Anne C. Steinemann
Ngày: 25/10/2021 13:16; Kích thước: 42,435 bytes
Anne C. Steinemann
Ngày: 25/10/2021 13:15; Kích thước: 42,435 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/10/2021 13:14; Kích thước: 42,435 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/10/2021 13:13; Kích thước: 42,435 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/10/2021 13:13; Kích thước: 42,435 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/10/2021 13:12; Kích thước: 42,435 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/10/2021 13:11; Kích thước: 42,435 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/10/2021 13:09; Kích thước: 42,435 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/10/2021 13:10; Kích thước: 42,435 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/10/2021 13:08; Kích thước: 42,435 bytes
Bài đọc 3.1. Kinh tế học vi mô. Chương 3
Ngày: 25/10/2021 13:10; Kích thước: 42,435 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/10/2021 13:07; Kích thước: 42,435 bytes
N. Gregory Mankiw
Ngày: 25/10/2021 13:17; Kích thước: 42,435 bytes
Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
Ngày: 25/10/2021 13:07; Kích thước: 42,435 bytes
Vũ Thành Tự Anh, Huỳnh Thế Du, Đặng Văn Thanh
Ngày: 25/10/2021 13:03; Kích thước: 1,982,098 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 25/10/2021 13:02; Kích thước: 1,695,646 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 25/10/2021 13:00; Kích thước: 574,439 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 25/10/2021 13:00; Kích thước: 288,373 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 25/10/2021 12:59; Kích thước: 162,804 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 25/10/2021 12:59; Kích thước: 362,417 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 25/10/2021 12:58; Kích thước: 406,704 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 25/10/2021 12:58; Kích thước: 381,997 bytes
Vũ Thành Tự Anh, Đặng Văn Thanh
Ngày: 25/10/2021 12:57; Kích thước: 306,146 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 25/10/2021 12:57; Kích thước: 533,184 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 25/10/2021 12:56; Kích thước: 293,570 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 25/10/2021 12:56; Kích thước: 287,955 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 25/10/2021 12:55; Kích thước: 420,701 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 25/10/2021 12:55; Kích thước: 927,454 bytes
Đặng Văn Thanh, Lê Khánh Hưng & Bùi Mạnh Tiến
Ngày: 25/10/2021 13:58; Kích thước: 181,209 bytes
Đặng Văn Thanh, Lê Khánh Hưng & Bùi Mạnh Tiến
Ngày: 25/10/2021 13:56; Kích thước: 176,734 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 25/10/2021 13:31; Kích thước: 112,537 bytes
Đặng Văn Thanh, Lê Khánh Hưng & Bùi Mạnh Tiến
Ngày: 25/10/2021 13:54; Kích thước: 916,557 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 25/10/2021 13:31; Kích thước: 175,380 bytes
Đặng Văn Thanh, Lê Khánh Hưng & Bùi Mạnh Tiến
Ngày: 25/10/2021 13:54; Kích thước: 893,578 bytes
Vũ Thành Tự Anh, Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 25/10/2021 13:33; Kích thước: 181,651 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 25/10/2021 13:31; Kích thước: 181,812 bytes
Đặng Văn Thanh, Lê Khánh Hưng & Bùi Mạnh Tiến
Ngày: 25/10/2021 13:53; Kích thước: 618,026 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 25/10/2021 13:32; Kích thước: 181,008 bytes
Đặng Văn Thanh
Ngày: 25/10/2021 13:30; Kích thước: 181,965 bytes
Vũ Thành Tự Anh, Đỗ Hoàng Phương
Ngày: 25/10/2021 13:35; Kích thước: 706,631 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 25/10/2021 13:34; Kích thước: 797,434 bytes

Phần 1 – “Nhập môn” – Giới thiệu kinh tế học vi mô và chính sách công; thảo luận một số nguyên lý cơ bản của kinh tế học vi mô.

Phần 2 – “Sự vận hành của thị trường” – giới thiệu một số khái niệm và công cụ cơ bản của kinh tếhọc vi mô như mô hình cung - cầu, sự vận hành của cơ chế giá cả, điều kiện cân bằng của thị trường, độ co giãn của cầu theo giá. Đây là những khái niệm và công cụ cơ bản, được sử dụng thường xuyên trong các bài nghiên cứu và phân tích chính sách.

Phần 3 – “Lý thuyết về người tiêu dùng” xem xét cách thức một người tiêu dùng duy lý ứng xử trong những tình huống chắc chắn như thế nào để đạt lợi ích cao nhất trong chi tiêu. Sau đó sẽ xem xét hành vi của người tiêu dùng trong điều kiện bất định.

Phần 4 – “Lý thuyết sản xuất và cấu trúc thị trường” sẽ thảo luận về hành vi của doanh nghiệp – đại diện cho khu vực sản xuất. Phần này bao gồm lý thuyết sản xuất, lý thuyết về chi phí sản xuất và nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp. Phần “Cấu trúc thị trường” sẽ giới thiệu bốn loại hình cấu trúc thị trường cơ bản, bao gồm thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường cạnh tranh độc quyền, thị trường độc quyền nhóm, và thị trường độc quyền. Bên cạnh thị trường cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền, phần này sẽ đi sâu phân tích thị trường độc quyền nhóm, đặc biệt nhấn mạnh tới tương tác có tính chiến lược giữa những công ty trên thị trường.

Phần 5 – “Kinh tế học hành vi và thông tin bất cân xứng” sẽ giới thiệu một số nguyên lý cơ bản của kinh tế học hành vi; nghiên cứu ra quyết định trong điều kiện duy lý có giới hạn và thông tin bất cân xứng.