MPP2022-513

Kinh tế học khu vực công

Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 22/02/2021 15:57; Kích thước: 541,732 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Huỳnh Thế Du
Ngày: 23/02/2021 09:22; Kích thước: 347,008 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 23/02/2021 09:22; Kích thước: 192,689 bytes
Jonathan Gruber
Ngày: 23/02/2021 09:22; Kích thước: 192,689 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 23/02/2021 09:22; Kích thước: 192,689 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 23/02/2021 09:22; Kích thước: 192,689 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 23/02/2021 09:22; Kích thước: 192,689 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 23/02/2021 09:22; Kích thước: 192,689 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 23/02/2021 09:22; Kích thước: 183,403 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 23/02/2021 09:22; Kích thước: 192,689 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 23/02/2021 09:22; Kích thước: 1,502,531 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 23/02/2021 09:22; Kích thước: 192,689 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 23/02/2021 09:22; Kích thước: 192,689 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 23/02/2021 09:22; Kích thước: 192,689 bytes
E. R. Yescombe
Ngày: 23/02/2021 09:22; Kích thước: 192,689 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 23/02/2021 09:22; Kích thước: 192,689 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 23/02/2021 09:22; Kích thước: 192,689 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 23/02/2021 09:22; Kích thước: 192,689 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 25/03/2021 14:44; Kích thước: 2,603,652 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 16/03/2021 11:14; Kích thước: 2,344,040 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 16/03/2021 11:13; Kích thước: 3,247,244 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 16/03/2021 11:12; Kích thước: 2,338,421 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 16/03/2021 11:11; Kích thước: 2,311,076 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 09/03/2021 10:01; Kích thước: 4,846,234 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 09/03/2021 10:00; Kích thước: 3,116,900 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 09/03/2021 09:59; Kích thước: 3,257,945 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 09/03/2021 09:59; Kích thước: 1,936,954 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 22/03/2021 09:57; Kích thước: 405,800 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 22/03/2021 09:56; Kích thước: 960,561 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 23/02/2021 11:28; Kích thước: 1,243,658 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 23/02/2021 11:26; Kích thước: 811,000 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 23/02/2021 11:25; Kích thước: 869,632 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 30/03/2021 17:08; Kích thước: 103,263 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 24/03/2021 10:22; Kích thước: 204,330 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 19/03/2021 13:18; Kích thước: 225,821 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 15/03/2021 18:05; Kích thước: 142,121 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 30/03/2021 17:52; Kích thước: 99,911 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 05/03/2021 16:15; Kích thước: 639,521 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 23/02/2021 11:32; Kích thước: 127,312 bytes

Môn học xem xét vai trò và các lựa chọn can thiệp của chính phủ cũng như chính quyền các cấp vào nền

kinh tế nhìn ở phương diện huy động và phân bổ nguồn lực tài chính công. Môn học nhằm mục tiêu trang bị cho học viên các kiến thức (bao gồm lý thuyết, các khuôn khổ phân tích, công cụ, và kinh nghiệm) mang tính nền tảng cho việc phân tích các chính sách liên quan đến quá trình huy động và phân bổ nguồn lực của khu vực công, bao gồm cả sự hiểu biết sâu sắc về vai trò, phạm vi và giới hạn của sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế. Môn học hướng dẫn học viên vào trọng tâm phân tích, thảo luận những tình huống có tính đánh đổi giữa hiệu quả kinh tế và công bằng xã hội, vận dụng các nguyên lý nhằm đưa ra sự lựa chọn và quyết định phù hợp; học hỏi kinh nghiệm của các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển và chuyển đổi, trong việc thiết kế và lựa chọn chính sách của khu vực công; hiểu biết các chính sách phân cấp và trợ cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền. Ngoài ra môn học còn cung cấp cho học viên các công cụ và khuôn khổ phân tích, đánh giá các chương trình đầu tư và chi tiêu công của chính phủ.

Tựu trung, sau khi kết thúc môn học, học viên được kỳ vọng có được khả năng:

  • Nhận biết cơ sở và phạm vi cũng như những giới hạn can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế; phân tích, đánh giá, đo lường tác động hay kết quả của sự can thiệp hay không can thiệp của chính phủ đối với nền kinh tế;
  • Vận dụng các khuôn khổ hay công cụ để phân tích, đánh giá các phương án chính sách, đặc biệt là các chính sách chi tiêu công và thảo luận các lựa chọn phù hợp;
  • Hiểu biết các phương thức huy động nguồn lực của chính phủ và chính quyền địa phương, đặc biệt là công cụ thuế khóa, phân tích và lựa chọn các phương thức huy động nguồn lực tối ưu;
  • Nắm vững các nguyên lý của sự phân cấp, trong đó trọng tâm là phân cấp ngân sách và vấn đề trợ cấp chéo, chia sẻ trách nhiệm cung cấp hàng hóa công giữa chính quyền các cấp.