MPP2022-547

Thực thi chính sách (PA&LM)

Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams

Giảng viên phụ trách: Nguyễn Xuân Thành

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Thực thi chính sách nằm trong nhóm các môn học về quản lý và lãnh đạo trong khu vực công. Môn học bắt đầu bằng nội dung tổng quan về thực thi chính sách kết hợp hai nhóm kiến thức mà học viên đã được học trong chương trình MPP là (i) phân tích và hoạch định chính sách dựa vào nền tảng kiến thức kinh tế học và (ii) quản trị nhà nước và quản lý công dựa vào nền tảng kiến thức về luật và quản lý.

Chính sách khi đến tay tổ chức/nhà quản lý để thực thi có thể được hiểu không rõ ràng, có nhiều mục tiêu xung đột nhau và các biện pháp triển khai chưa được thiết kế hoàn chỉnh. Sau nội dung tổng quan, môn học sẽ đi vào thảo luận chủ đề diễn giải chính sách từ góc độ của người thực thi và đánh giá mức độ cứng nhắc/linh hoạt của quá trình thực thi chính sách.

Giống như bước hoạch định chính sách, bước thực thi chính sách cũng chịu tác động của nhiều thể chế và nhóm lợi ích khác nhau. Các nhóm lợi ích cũng có động cơ đưa việc thực thi chính sách theo những hướng có lợi cho họ. Đánh giá môi trường thực thi chính sách, phân tích các yếu tố chính trị, thể chế, kinh tế và xã hội ảnh hưởng đến thực thi chính sách là chủ đề tiếp theo của môn học.

Thông qua các nghiên cứu tình huống, học viên cũng sẽ nghiên cứu thực triễn thực thi chính sách trong một số lĩnh vực cụ thể như quản lý nhà nước về kinh tế, quản lý nhà nước về xã hội và hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Sau đây là các chủ đề chính của mô học:

Người thực thi và giá trị công

Năng lực thể chế và năng lực bộ máy để thực thi

Thực thi từ trên xuống

Thực thi từ dưới lên

Thực thi chính sách và trách nhiệm giải trình.