MPP2022-547

Thực thi chính sách

Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 26/04/2021 08:55; Kích thước: 251,256 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/04/2021 14:29; Kích thước: 1,162,167 bytes
José A. Gómez-Ibáñez & Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/04/2021 11:15; Kích thước: 2,766,854 bytes
Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn
Ngày: 27/04/2021 11:12; Kích thước: 103,879 bytes
Matt Andrews, Lant Pritchett & Michael Woolcock
Ngày: 27/04/2021 10:48; Kích thước: 2,274,045 bytes
Jeffrey Braithwaite, Kate Churruca & Janet C. Long
Ngày: 27/04/2021 10:47; Kích thước: 1,784,615 bytes
Hoàng Văn Thắng & Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/04/2021 10:45; Kích thước: 558,345 bytes
Matt Andrews, Lant Pritchett & Michael Woolcock
Ngày: 26/04/2021 17:37; Kích thước: 2,274,045 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/04/2021 10:35; Kích thước: 656,759 bytes
Nguyễn Thị Thu Thanh, Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/04/2021 10:28; Kích thước: 901,941 bytes
Matt Andrews, Lant Pritchett & Michael Woolcock
Ngày: 26/04/2021 17:13; Kích thước: 2,274,045 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 26/04/2021 16:58; Kích thước: 239,970 bytes
Thomas A. Birkland
Ngày: 26/04/2021 09:36; Kích thước: 116,978 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/04/2021 15:08; Kích thước: 196,445 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/04/2021 15:07; Kích thước: 225,585 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/04/2021 15:07; Kích thước: 3,888,432 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/04/2021 15:05; Kích thước: 181,201 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/04/2021 15:04; Kích thước: 130,147 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/04/2021 15:03; Kích thước: 227,334 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/04/2021 15:02; Kích thước: 150,259 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/04/2021 15:37; Kích thước: 1,162,167 bytes
José A. Gómez-Ibáñez & Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/04/2021 15:35; Kích thước: 2,766,854 bytes
Hoàng Văn Thắng & Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/04/2021 15:35; Kích thước: 558,345 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/04/2021 15:31; Kích thước: 656,759 bytes
Nguyễn Thị Thu Thanh, Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/04/2021 15:29; Kích thước: 915,471 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 27/04/2021 15:13; Kích thước: 239,970 bytes

Thực thi chính sách nằm trong nhóm các môn học về quản lý và lãnh đạo trong khu vực công. Môn học bắt đầu bằng nội dung tổng quan về thực thi chính sách kết hợp hai nhóm kiến thức mà học viên đã được học trong chương trình MPP là (i) phân tích và hoạch định chính sách dựa vào nền tảng kiến thức kinh tế được học và (ii) quản trị nhà nước và quản lý công dựa vào nền tảng kiến thức về luật và quản lý.

Chính sách khi đến tay tổ chức/nhà quản lý để thực thi có thể được hiểu không rõ ràng, có nhiều mục tiêu xung đột nhau và các biện pháp triển khai chưa được thiết kế hoàn chỉnh. Sau nội dung tổng quan, môn học sẽ đi vào thảo luận chủ đề diễn giải chính sách từ góc độ của người thực thi và đánh giá mức độ cứng nhắc/linh hoạt của quá trình thực thi chính sách.

Giống như bước hoạch định chính sách, bước thực thi chính sách cũng chịu tác động của nhiều thể chế và nhóm lợi ích khác nhau. Các nhóm lợi ích cũng có động cơ đưa việc thực thi chính sách theo những hướng có lợi cho họ. Đánh giá môi trường thực thi chính sách, phân tích các yếu tố chính trị, thể chế, kinh tế và xã hội ảnh hưởng đến thực thi chính sách là chủ đề tiếp theo của môn học.

Thông qua các nghiên cứu tình huống, học viên cũng sẽ nghiên cứu thực tiễn thực thi chính sách trong một số lĩnh vực cụ thể như quy hoạch phát triển, quản lý nhà nước về kinh tế, quản lý nhà nước về xã hội và hợp đồng đối tác công - tư.