MPP2023-547

Thực thi chính sách

Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams

Thực thi chính sách nằm trong nhóm các môn học về quản lý và lãnh đạo trong khu vực công. Môn học cung cấp cho học viên nền tảng lý thuyết và các mô hình căn bản để hiểu sâu các quy trình thực thi chính sách. Học viên sẽ sử dụng khung phân tích thực thi chính sách từ trên xuống và từ dưới lên để phân tích và đánh giá quá trình thực thi chính sách. Thông qua các nghiên cứu tình huống, học viên sẽ rèn luyện các kỹ năng thực thi chính sách trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội, triển khai quy hoạch phát triển và cung cấp dịch vụ công.

Các chủ đề chính của môn học bao gồm: (1) Từ thiết kế đến thực thi chính sách; (2) Mục tiêu chính sách và nguồn lực để thực thi; (3) Tổ chức bộ máy thực thi; (4) Thực thi chính sách và trách nhiệm giải trình; (5) Truyền thông trong thực thi; (6) Phối hợp và cân đối các lợi ích nhóm. Môn học cũng sẽ có một chuyến đi nghiên cứu thực địa để học viên được trực tiếp tìm hiểu một tình huống thực thi chính sách.