MPP2023-541

Luật và chính sách công (LM)

Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 15/10/2022 15:56; Kích thước: 225,331 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Võ Thanh Lâm
Ngày: 15/10/2022 16:09; Kích thước: 1,048,716 bytes
Võ Thanh Lâm
Ngày: 15/10/2022 16:06; Kích thước: 267,184 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 15/10/2022 16:04; Kích thước: 195,713 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 15/10/2022 16:03; Kích thước: 292,336 bytes

Khu vực công, kinh tế tư nhân, hay tổ chức xã hội, đều chịu sự điều chỉnh đáng kể của pháp luậtvà các quy chế hành chính. Nếu muốn thúc đẩy các chính sách công theo các giá trị và chuẩnmực mà bạn cho là tốt đẹp, bạn cần biết rõ quy trình ban hành chính sách và pháp luật. Bởi lẽ,chính sách nào cũng cần được chuyển hóa và thực thi dưới một hình thức pháp luật, gọi là thôngbáo, quy chế, quyết định, nghị quyết ở cấp địa phương (pháp quy địa phương) hay văn bản phápluật ở cấp quốc gia (quyết định, thông tư, nghị định, nghị quyết, pháp lệnh, luật). Thời gian họcđược nén trong 6 tuần (gồm 2 tuần pre-work, 1 tuần học tập trung online gồm 8 buổi chiều, và 3tuần làm bài tập sau khi học tập trung). Trong tuần học tập trung sẽ lựa chọn thảo luận 8 vấn đềchính, có tính gợi mở và cập nhật các kiến thức được giới thiệu qua các bài đọc.