MPP2023-513

Kinh tế học khu vực công

Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 16/02/2022 11:12; Kích thước: 234,015 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
John Parr, Joan Riehm, Christiana McFarland
Ngày: 18/02/2022 11:32; Kích thước: 949,000 bytes
Anwar Shah
Ngày: 18/02/2022 11:30; Kích thước: 2,388,015 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 18/02/2022 11:20; Kích thước: 347,008 bytes
Roy Bahl, Jorge Martinez-Vazquez
Ngày: 18/02/2022 11:19; Kích thước: 355,381 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 16/02/2022 17:13; Kích thước: 85,376 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 18/02/2022 11:17; Kích thước: 788,080 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 18/02/2022 11:16; Kích thước: 6,232,175 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 16/02/2022 17:12; Kích thước: 85,376 bytes
Nguyễn Xuân Thành, Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 18/02/2022 11:14; Kích thước: 2,155,745 bytes
Jonathan Gruber
Ngày: 18/02/2022 11:13; Kích thước: 85,376 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 16/02/2022 04:50; Kích thước: 192,689 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 16/02/2022 04:50; Kích thước: 192,689 bytes
Jay K. Rosengard
Ngày: 18/02/2022 10:59; Kích thước: 386,975 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 16/02/2022 04:50; Kích thước: 192,689 bytes
Jonathan Gruber
Ngày: 18/02/2022 10:53; Kích thước: 85,376 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 16/02/2022 04:50; Kích thước: 192,689 bytes
Gangadha Prasad Shukla, Phạm Minh Đức, Michael Engelschalk, Lê Minh Tuấn
Ngày: 18/02/2022 10:38; Kích thước: 4,586,062 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 16/02/2022 04:50; Kích thước: 192,689 bytes
Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Quang Thái
Ngày: 18/02/2022 10:29; Kích thước: 18,181,276 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 16/02/2022 04:50; Kích thước: 183,403 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 16/02/2022 04:50; Kích thước: 192,689 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 16/02/2022 04:50; Kích thước: 192,689 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 18/02/2022 10:14; Kích thước: 1,502,531 bytes
Jonathan Gruber
Ngày: 18/02/2022 08:27; Kích thước: 85,376 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 16/02/2022 04:50; Kích thước: 192,689 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 16/02/2022 04:50; Kích thước: 192,689 bytes
Akash Deep, Jungwood Kim, and Minsoo Lee
Ngày: 18/02/2022 08:15; Kích thước: 2,595,136 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 18/02/2022 08:14; Kích thước: 647,555 bytes
E. R. Yescombe
Ngày: 16/02/2022 04:50; Kích thước: 192,689 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 16/02/2022 04:50; Kích thước: 192,689 bytes
Jonathan Gruber
Ngày: 17/02/2022 09:56; Kích thước: 85,376 bytes
Joseph E. Stiglitz, Jay K. Rosengard
Ngày: 16/02/2022 04:50; Kích thước: 192,689 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 21/03/2022 17:07; Kích thước: 2,599,199 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 21/03/2022 08:02; Kích thước: 3,064,922 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 15/03/2022 09:50; Kích thước: 1,802,418 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 16/03/2022 09:17; Kích thước: 224,767 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 10/03/2022 19:32; Kích thước: 1,542,045 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 10/03/2022 19:32; Kích thước: 3,042,291 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 10/03/2022 19:25; Kích thước: 3,367,658 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 04/03/2022 15:29; Kích thước: 4,246,898 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 04/03/2022 15:29; Kích thước: 4,893,527 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 04/03/2022 15:28; Kích thước: 3,917,487 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 22/02/2022 14:35; Kích thước: 2,310,911 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 22/02/2022 14:34; Kích thước: 6,386,867 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 22/02/2022 14:33; Kích thước: 3,040,654 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 22/02/2022 13:57; Kích thước: 4,340,268 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 22/02/2022 13:53; Kích thước: 2,165,144 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 22/02/2022 13:52; Kích thước: 1,185,147 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 22/02/2022 13:59; Kích thước: 3,521,567 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 16/02/2022 16:15; Kích thước: 4,614,623 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 16/02/2022 16:14; Kích thước: 2,956,467 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 16/02/2022 16:13; Kích thước: 4,235,080 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 04/04/2022 11:22; Kích thước: 103,375 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 04/04/2022 11:25; Kích thước: 114,449 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 04/04/2022 11:20; Kích thước: 85,308 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 22/02/2022 14:51; Kích thước: 121,612 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 04/04/2022 11:26; Kích thước: 93,193 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 22/02/2022 14:46; Kích thước: 107,227 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 04/04/2022 11:27; Kích thước: 411,555 bytes
Gustavo Merino-Jarez, Carolina Gutierrez de Taliercio
Ngày: 22/02/2022 14:42; Kích thước: 85,376 bytes
Alan Altshuler và David Luberoff
Ngày: 22/02/2022 14:38; Kích thước: 524,639 bytes

Môn học xem xét vai trò và các lựa chọn can thiệp của chính phủ cũng như chính quyền các cấp vào nền kinh tếnhìn ở phương diện huy động và phân bổ nguồn lực tài chính công. Môn học nhằm mục tiêu trang bị cho học viên các kiến thức (bao gồm lý thuyết, các khuôn khổ phân tích, công cụ, và kinh nghiệm) mang tính nền tảng cho việc phân tích các chính sách liên quan đến quá trình huy động và phân bổ nguồn lực của khu vực công, bao gồm cả sự hiểu biết sâu sắc về vai trò, phạm vi và giới hạn của sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế. Môn học hướng dẫn học viên vào trọng tâm phân tích, thảo luậnnhững tình huống có tính đánh đổi giữa hiệu quả kinh tế và công bằng xã hội, vận dụng các nguyên lý nhằm đưa ra sự lựa chọn và quyết định phù hợp; học hỏi kinh nghiệm của các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển và chuyển đổi,trong việc thiết kế và lựa chọn chính sách của khu vực công; hiểu biết các chính sách phân cấp và trợ cấp ngân sách giữa các cấp chính quyền. Ngoài ra môn học còn cung cấp cho học viên các công cụvà khuôn khổ phân tích, đánh giá các chương trình đầu tư vàchi tiêu công của chính phủ. 

Nội dung môn học được thiết kế như sau: Phần đầu giới thiệu cơ sở cho sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế,bao gồm cơ sở can thiệp, vai trò và quy mô của khu vực công, những đánh đổi giữa hiệu quả và công bằng, khía cạnh kinh tế chính trị của khu vực công, tìm hiểu lý thuyết lựa chọn công,mô hình đối tác công tư (PPP),từ thất bại nhà nước đến thất bại thị trường. Phần thứ hai phân tích khía cạnh chi tiêu ngân sách bao gồm các chính sách chi tiêu và đầu tư công; các chính sách xã hội của chính phủ như giáo dục, y tế, các chính sách bảo trợ xã hội của chính phủ; sự tham gia của tư nhân trong cung cấp hàng hóa, dịch vụ công; phân tích cân bằng tài khóa và quản lý nợ công; tìm hiểu khung phân tích và khuôn khổ đánh giá hiệu quả chính sách chi tiêu công của chính phủ. Phần thứ ba trình bày vấn đề huy động nguồn lực của chính phủ, phân tích khía cạnh thuế khóa; các lý thuyết về thuế, vấn đề phân bổ gánh nặng thuế giữa các bên có liên quan, khía cạnh hiệu quả kinh tế và lý thuyết thuế tối ưu, vấn đề khuyến khích, ưu đãi và cưỡng chế thuế, vấn đề trở ngại trong cải cách thuế. Phần thứ tư trình bày mối quan hệ ngân sách giữa các cấp chính quyền, bao gồm việc tìm hiểu quá trình phân cấp ngân sách,chuyển giao nguồn lực và trợ cấp chéo ngân sách giữa các địa phương; phân tích cấu trúc thu – chi ngân sách của địa phương, vấn đề huy động nguồn lực của địa phương; phân tích nhu cầu và khả năng hợp tác vùng trong cung cấp hàng hóa, dịch vụ công.