MPP2023-544

Lãnh đạo trong khu vực công

Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams

Môn học cung cấp nền tảng lý thuyết và thực tiễn mang tính chuẩn đoán và chiến lược để học viên phát triển năng lực lãnh đạo đặc biệt là năng lực lãnh đạo trong khu vực công.

Chủ đề xuyên suốt của môn học là lãnh đạo thích ứng (adaptive leadership). Một tổ chức, cộng đồng hay quốc gia phải đối mặt với một vấn đề trục trặc. Trục trặc này không hề suy giảm ngay cả khi được xử lý bằng các giải pháp được biết tốt nhất. Đó là vì một trong những thách thức đối với nhà lãnh đạo trong tình huống này là phải giải quyết xung đột về giá trị của các nhóm khác nhau, chứ không chỉ là đưa ra quyết định mang tính kỹ thuật. Từ vị trí có hay không có quyền hạn, nhà lãnh đạo phải huy động mọi người đối mặt với thực tiễn để xác định giá trị nào cần được bảo vệ và thúc đẩy và giá trị nào cần phải thay đổi, từ đó đưa ra giải pháp tiến bộ và tạo môi trường để hỗ trợ cho việc hình thành và triển khai giải pháp mang tính thích ứng.

Xuất phát từ sự phức tạp trong việc giải quyết các xung đột về giá trị, học viên sẽ phân tích các phạm trù thách thức lãnh đạo khác nhau, bao gồm thách thức vận động (activist challenge), thách thức phát triển (development challenge), thách thức chuyển đổi (transition challenge), thách thức duy trì (maintenance challenge), thách thức sáng tạo (creative challenge) và thách thức khủng hoảng (crisis challenge).

Bằng các nghiên cứu tình huống của quốc tế và Việt Nam và các bài thực hành cá nhân, thực hành nhóm, học viên có thể quan sát được thực hành lãnh đạo là như thế nào và tập trung xây dựng một nghiên cứu tình huống về lãnh đạo của bản thân.