MPP2023-531

Phân tích tài chính

Trần Thị Quế Giang
Ngày: 08/04/2022 13:01; Kích thước: 235,224 bytes
Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Vũ Thành Tự Anh, Trần Thị Quế Giang
Ngày: 09/04/2022 14:51; Kích thước: 864,818 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 09/04/2022 14:45; Kích thước: 42,435 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 09/04/2022 14:44; Kích thước: 42,435 bytes
Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk)
Ngày: 09/04/2022 14:41; Kích thước: 4,253,656 bytes
Roman L Weil, Katherine Schipper & Jennifer Francis
Ngày: 09/04/2022 14:38; Kích thước: 1,467,670 bytes
Roman L Weil, Katherine Schipper & Jennifer Francis
Ngày: 09/04/2022 14:30; Kích thước: 1,699,667 bytes
Roman L Weil, Katherine Schipper & Jennifer Francis
Ngày: 09/04/2022 14:22; Kích thước: 1,311,728 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 09/04/2022 14:12; Kích thước: 42,435 bytes
Roman L Weil, Katherine Schipper & Jennifer Francis
Ngày: 09/04/2022 14:10; Kích thước: 714,601 bytes
E. R. Yescombe
Ngày: 09/04/2022 11:32; Kích thước: 42,435 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 09/04/2022 11:30; Kích thước: 42,435 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
Ngày: 09/04/2022 11:29; Kích thước: 42,435 bytes
Frederic S. Mishkin
Ngày: 09/04/2022 11:21; Kích thước: 42,435 bytes
Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus
Ngày: 09/04/2022 11:03; Kích thước: 42,435 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 08/04/2022 13:30; Kích thước: 2,167,648 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 08/04/2022 13:29; Kích thước: 649,483 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 08/04/2022 13:29; Kích thước: 524,309 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 08/04/2022 13:28; Kích thước: 332,972 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 08/04/2022 13:28; Kích thước: 580,050 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 08/04/2022 13:35; Kích thước: 1,069,633 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 08/04/2022 13:07; Kích thước: 725,499 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 08/04/2022 13:06; Kích thước: 1,393,101 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 08/04/2022 13:05; Kích thước: 1,933,514 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 08/04/2022 13:06; Kích thước: 541,966 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 08/04/2022 16:12; Kích thước: 113,448 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 08/04/2022 16:11; Kích thước: 166,004 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 08/04/2022 16:11; Kích thước: 43,001 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 08/04/2022 16:10; Kích thước: 168,102 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 08/04/2022 16:09; Kích thước: 109,866 bytes
Jay Rosengard, Huỳnh Thế Du
Ngày: 09/04/2022 15:21; Kích thước: 601,767 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 08/04/2022 16:14; Kích thước: 396,012 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 09/04/2022 14:57; Kích thước: 1,618,898 bytes

Môn học bắt đầu bằng các chủ đề căn bản về hệ thống tài chính, bao gồm công cụ, thị trường và tổ chức tài chính truyền thống cũng như sự phát triển của tài chính công nghệ (Fintech); giới thiệu nguyên lý chiết khấu ngân lưu và ra quyết định đầu tư; những nguyên tắc cơ bản tài chính dự án, đặc biệt đối với hợp tác công tư.

Sang phần thứ hai, học viên sẽ tiếp cận những khái niệm cơ bản về các báo cáo tài chính (bảng cân đối tài sản, báo cáo thu nhập, báo cáo ngân lưu) để có thể phân tích tài chính doanh nghiệp. Phần thực hành sẽ giúp các học viên tiếp cận số liệu thực tế, chia sẻ kinh nghiệm phân tích tài chính đối với nhiều loại hình doanh nghiệp đặc thù khác nhau. 

Phần cuối cùng của môn học được dành cho thảo luận chính sách về tái cấu trúc và quản trị doanh nghiệp. Vận dụng các kiến thức đã được trang bị từ các phần trước, học viên sẽ thảo luận những vấn đề

liên quan đến tái cấu trúc và quản trị doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhà nước (trước và sau cổ phần hóa) nói riêng.