MPP-500

Triết học và lý luận

Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Đây là môn học bắt buộc theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung là những tư duy lý thuyết và triết học nền tảng. Giảng viên triết học của Đại học Kinh tế TP.HCM sẽ phụ trách giảng dạy môn học này.