MPP-551

Chính sách phát triển

Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Mục tiêu của môn học là giúp học viên làm quen với những chủ đề chính của kinh tế học phát triển và khám phá những hàm ý chính sách của lý thuyết phát triển đương đại cho Việt Nam và các nước khác. Môn học giới thiệu nhiều chủ đề, vượt ra khỏi khuôn khổ kinh tế học để giải thích những vấn đề liên quan đến nhân khẩu học, chính sách xã hội và sự ổn định môi trường. Môn học sẽ chú trọng vào sự phức tạp của tiến trình phát triển, đồng thời cung cấp cho học viên những công cụ phân tích để hiểu được các tiến trình phát triển kinh tế và thay đổi xã hội.