MPP-513

Kinh tế học khu vực công

Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Môn học nghiên cứu các lựa chọn chính sách và những đánh đổi có tính chiến lược cũng như hệ quả của chúng trong việc thiết kế và triển khai chính sách tài chính công ở các nước đang phát triển và chuyển đổi. Môn học đề cập đến vai trò và quy mô của khu vực công, bao gồm cơ sở lý thuyết cho sự can thiệp của nhà nước như thất bại thị trường và phân phối không công bằng. Sau đó môn học sẽ thảo luận chính sách chi tiêu của nhà nước bao gồm các chương trình bảo vệ xã hội của chính phủ, hiệu quả và hiệu suất của khu vực công, cán cân ngân sách và tài trợ thâm hụt ngân sách, và các thước đo để đánh giá hiệu quả của chính sách chi tiêu của chính phủ. Chủ đề kế tiếp là huy động nguồn lực công thông qua thuế trực thu và gián thu, bao gồm cả khía cạnh kinh tế học cũng như kinh tế chính trị của thuế khoá; thuế thu nhập, thuế tài sản và thuế tiêu dùng, các biện pháp ưu đãi thuế, sự tuân thủ, cưỡng chế thi hành, cải cách thuế, và các khoản phí sử dụng trong nước. Cuối cùng, môn học xem xét sự phân cấp ngân sách và mối quan hệ ngân sách giữa chính quyền các cấp. Môn học chú trọng đến việc áp dụng lý thuyết trong bối cảnh so sánh để đánh giá tác động của các phương án huy động nguồn lực và chính sách chi tiêu đối với hiệu quả phân bổ, công bằng xã hội và ổn định kinh tế.