MPP-531

Phân tích tài chính

Tuần thứ
1
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 6, 09/03/2018
13:30 - 15:00

Ôn tập 01: Chiết khấu ngân lưu và ra quyết định đầu tư

Giới thiệu cho học viên những khái niệm, công cụ, và kỹ thuật cơ bản về tài chính và cách thức ứng dụng trong thực tiễn. 

Cung cấp cho học viên một khung phân tích tài chính doanh nghiệp áp dụng cho hoạch định chính sách và ra quyết định. 

Trang bị cho học viên một nền tảng vững chắc để học những môn liên quan khác như Thẩm định Đầu tư Phát triển và Tài chính Phát triển.