MPP-545

Phát triển vùng và địa phương

Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Đây là môn học về cạnh tranh và phát triển kinh tế nhìn từ góc độ kinh tế học vi mô. Môn học này kế thừa môn Tiếp thị địa phương truyền thống của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP) nhưng đi theo một hướng mới theo môn học Kinh tế học vi mô về năng lực cạnh tranh (Microeconomics of Competitiveness) của GS. Michael Porter ở Trường Kinh doanh Harvard.

Mục tiêu của môn học này là nhằm trả lời câu hỏi: Làm thế nào một đơn vị, tổ chức (chính quyền trung ương, chính quyền địa phương, các cụm ngành ngành, hiệp hội ngành nghề và các đơn vị, tổ chức khác) xây dựng năng lực cạnh tranh để đạt được các mục tiêu phát triển của mình? Phương pháp chính của môn học là sử dụng các tình huống nghiên cứu, chủ yếu lấy từ thư viện tình huống nghiên cứu của Trường Kinh doanh Harvard. Trước mỗi buổi học, học viên cần đọc và chuẩn bị kỹ tình huống nghiên cứu vì trọng số điểm cho phần tham gia trên lớp rất cao. Kết thúc khóa học, học viên sẽ thực hiện một dự án nhóm với nhiệm vụ chính là đánh giá năng lực cạnh tranh của một đơn vị, tổ chức và đưa ra các khuyến nghị cho đơn vị, tổ chức đó.