MPP-522

Phương pháp nghiên cứu 2: Kinh tế lượng ứng dụng

Vui lòng tham khảo trên Microsoft Teams
Môn học này nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên khả năng đọc hiểu các nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu kinh tế. Ngoài ra, nó còn nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để sinh viên có thể tự thực hiện một nghiên cứu định lượng về các chính sách. 

Môn học này chú trọng giảng dạy các kỹ thuật kinh tế lượng cao cấp. Đầu tiên, môn học giới thiệu cho sinh viên các vấn đề nảy sinh trong việc ước lượng một mô hình khi các giả thiết của mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển (CLR) bị vi phạm và các phương pháp khắc phục. Học viên cũng sẽ được giới thiệu các biến công cụ được dùng để xử lý vấn đề nội sinh (endogeneity) trong việc ước lượng một mô hình. Thứ hai, sinh viên sẽ được tiếp cận việc ước lượng mô hình với số liệu theo chuỗi thời gian và số liệu bảng; đây là công cụ được sử dụng rất phổ biến hiện nay trong các nghiên cứu thực nghiệm về kinh tế. Ngoài ra, sinh viên còn được cung cấp các kỹ thuật hữu dụng khác trong kinh tế lượng như phương pháp khác biệt trong khác biệt, hồi qui đồng kết hợp, kiểm định nhân quả Granger, và dự báo để có thể nghiên cứu các câu hỏi chính sách khác nhau.