MPP-552

Chính sách ngoại thương

Ngày: 16/11/2012 15:25; Kích thước: 299,836 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 03/07/2012
13:30 - 15:00
Giới thiệu về môn học

Ôn tập các kiến thức về

  • Cung ứng và Giới hạn khả năng sản xuất;
  • Nhu cầu và Đường đẳng dụng;
  • Cân bằng tổng trong nền kinh tế đóng và mở;
  • Lợi ích thương mại 
Thứ 5, 05/07/2012
13:30 - 15:00
Năng suất lao động và lợi thế so sánh: Mô hình của Ricardo

Thứ 6, 06/07/2012
10:15 - 11:45
Yếu tố sản xuất đặc biệt và phân phối thu nhập

Raphael Kaplinsky và Mike Morris
Ngày: 16/11/2012 15:53; Kích thước: 1,148,494 bytes
Prema-chandra Athukorala
Ngày: 16/11/2012 15:53; Kích thước: 1,164,520 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 16/11/2012 15:51; Kích thước: 522,928 bytes
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ngày: 16/11/2012 15:49; Kích thước: 248,358 bytes
Trương Quang Hùng
Ngày: 16/11/2012 16:50; Kích thước: 1,176,359 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 16/11/2012 16:49; Kích thước: 525,106 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 16/11/2012 16:48; Kích thước: 1,561,525 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 16/11/2012 16:42; Kích thước: 920,095 bytes
Trương Quang Hùng
Ngày: 16/11/2012 16:41; Kích thước: 358,696 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 16/11/2012 16:40; Kích thước: 1,028,480 bytes
Trương Quang Hùng
Ngày: 16/11/2012 16:40; Kích thước: 287,036 bytes
Trương Quang Hùng
Ngày: 16/11/2012 16:36; Kích thước: 364,364 bytes
Trương Quang Hùng
Ngày: 16/11/2012 16:35; Kích thước: 580,439 bytes
Trương Quang Hùng
Ngày: 16/11/2012 16:33; Kích thước: 541,768 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 16/11/2012 16:33; Kích thước: 361,430 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 16/11/2012 16:32; Kích thước: 483,964 bytes
Trương Quang Hùng
Ngày: 16/11/2012 16:32; Kích thước: 523,071 bytes
Trương Quang Hùng
Ngày: 16/11/2012 16:29; Kích thước: 485,879 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 16/11/2012 16:28; Kích thước: 968,921 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 16/11/2012 16:28; Kích thước: 1,309,952 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 16/11/2012 16:27; Kích thước: 1,146,490 bytes
Nhằm cung cấp cho sinh viên những lý thuyết cơ bản về thương mại quốc tế, giúp học viên giải thích các mô thức trao đổi thương mại giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển, và giữa các nước phát triển với nhau. Môn học nhấn mạnh vào sự thông hiểu môi trường thể chế của thương mại quốc tế ở các cấp độ toàn cầu, khu vực, và quốc gia, vai trò của hợp nhất kinh tế và GATT/WTO trong việc tháo dỡ các rào cản đối với thương mại quốc tế. Đặc biệt môn học chú trọng vào khả năng phân tích các chính sách thương mại được sử dụng ở các nước phát triển và đang phát triển, khuynh hướng lựa chọn chính sách công nghiệp thay cho chính sách thương mại, và các nghiên cứu về chuỗi giá trị nhằm đạt được các lợi thế so sánh ở các quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng thương mại bền vững. Ngoài ra, môn học này còn phân tích và đánh giá hoạt động thương mại và đầu tư ở Việt Nam và các chính sách nhằm thúc đẩy các hoạt động này.