MPP-544

Lãnh đạo trong khu vực công

Nguyễn Hữu Lam; Bùi Huy Bình
Ngày: 22/08/2012 09:42; Kích thước: 330,420 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 07/08/2012
08:30 - 11:45
Tổng quan Môn học

 • Mong đợi về môn học
 • Giới thiệu môn học
 • Những yêu cầu với môn học

Tổng quan về Lãnh đạo

Thứ 5, 09/08/2012
08:30 - 11:45

Những Thách thức trong Sự Lãnh đạo

Lãnh đạo, Quyền hạn và Quyền lực 

Robert D. Ramsey
Ngày: 17/08/2012 13:53; Kích thước: 271,067 bytes
Ram Charan
Ngày: 16/08/2012 17:15; Kích thước: 486,047 bytes
John S. Hammond, Ralph L. Keeney, và Howard Raiffa
Ngày: 16/08/2012 17:01; Kích thước: 544,285 bytes
Thomas H. Davenport
Ngày: 16/08/2012 16:56; Kích thước: 414,510 bytes
Ronald A. Heifetz
Ngày: 16/08/2012 15:50; Kích thước: 358,392 bytes
Harvard Business School Note
Ngày: 16/08/2012 15:45; Kích thước: 225,458 bytes
Ronald Heifetz, Alexander Grashow, và Marty Linsky
Ngày: 16/08/2012 15:33; Kích thước: 471,714 bytes
James O’Toole và Warren Bennis
Ngày: 15/08/2012 17:24; Kích thước: 423,887 bytes
Amy C. Edmondson
Ngày: 15/08/2012 17:23; Kích thước: 776,344 bytes
Edgar H. Schein
Ngày: 15/08/2012 17:16; Kích thước: 462,775 bytes
Karl E. Weick, Kathleen M. Sutcliffe
Ngày: 15/08/2012 17:11; Kích thước: 480,456 bytes
Jeffrey Pfeffer và John F. Veiga
Ngày: 15/08/2012 17:08; Kích thước: 561,447 bytes
David A. Garvin, Amy C. Edmondson và Francesca Gino
Ngày: 15/08/2012 16:58; Kích thước: 510,078 bytes
Chris Argyris, Robert Putnam và Diana McLain Smith
Ngày: 15/08/2012 16:45; Kích thước: 575,488 bytes
Carl R. Rogers và F. J. Roethlisberger
Ngày: 15/08/2012 16:36; Kích thước: 425,733 bytes
G. S. Day và P. J. H. Schoemaker
Ngày: 15/08/2012 16:34; Kích thước: 551,012 bytes
Peter B. Vail
Ngày: 15/08/2012 16:16; Kích thước: 521,110 bytes
Frank Ostroff
Ngày: 15/08/2012 15:35; Kích thước: 320,855 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 16/08/2012 08:43; Kích thước: 953,665 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 16/08/2012 08:41; Kích thước: 188,559 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 10/08/2012 14:55; Kích thước: 205,647 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 10/08/2012 14:54; Kích thước: 401,818 bytes
Bùi Huy Bình
Ngày: 22/08/2012 11:49; Kích thước: 232,152 bytes
Bùi Huy Bình
Ngày: 22/08/2012 11:49; Kích thước: 224,222 bytes
Bùi Huy Bình
Ngày: 22/08/2012 11:48; Kích thước: 220,222 bytes
Bùi Huy Bình
Ngày: 20/08/2012 08:41; Kích thước: 223,247 bytes
Bùi Huy Bình
Ngày: 17/08/2012 12:13; Kích thước: 233,088 bytes
Bùi Huy Bình
Ngày: 17/08/2012 13:34; Kích thước: 221,740 bytes
Bùi Huy Bình
Ngày: 17/08/2012 13:33; Kích thước: 234,543 bytes

Kết thúc môn học này, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

 • Xác định những thách thức của việc lãnh đạo
 • Nhận biết những khái niệm quan trọng trong lãnh đạo và sự phát triển của lý thuyết lãnh đạo
 • Phát triển các năng lực lãnh đạo, bao gồm:
  1. Hình dung sự thay đổi: Hình thành tầm nhìn và các chiến lược lãnh đạo sự thay đổi.
  2. Truyền cảm hứng cho con người, thu hút mọi người vào mục đích chung.
  3. Phát triển các khả năng dẫn dắt sự thay đổi thành công: Xây dựng tổ chức học tập, Phát triển văn hóa tổ chức.
 • Phát triển các kỹ năng lãnh đạo, bao gồm:
  1. Lãnh đạo sự thay đổi.
  2. Ra quyết định hiệu quả.
  3. Quản lý xung đột.
  4. Thuyết phục.
  5. Lãnh đạo trong thời kỳ khủng hoảng.