MPP-543

Quản lý công

Ngày: 29/06/2012 16:17; Kích thước: 341,676 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 6, 06/07/2012
13:30 - 16:45
Giới thiệu môn học và tổ chức quá trình học tập

  • Mong đợi với môn học
  • Giới thiệu môn học
  • Chia nhóm dự án

Tổng quan về quản lý công mới

Harvard Business School
Ngày: 27/07/2012 16:40; Kích thước: 233,105 bytes
Edgar H. Schein
Ngày: 27/07/2012 16:36; Kích thước: 443,920 bytes
Jennifer S. Lerner và Philip E. Tetlock
Ngày: 27/07/2012 16:26; Kích thước: 688,605 bytes
Richard Hackman
Ngày: 27/07/2012 17:52; Kích thước: 366,918 bytes
Michael Wheeler
Ngày: 27/07/2012 15:40; Kích thước: 642,333 bytes
J. Richard Hackman
Ngày: 27/07/2012 15:34; Kích thước: 414,656 bytes
Drake Bennett
Ngày: 27/07/2012 15:30; Kích thước: 365,062 bytes
Harvard Business School
Ngày: 27/07/2012 15:24; Kích thước: 403,249 bytes
Johan P. Olsen
Ngày: 27/07/2012 15:24; Kích thước: 522,717 bytes
Harvard Business School
Ngày: 27/07/2012 15:23; Kích thước: 297,244 bytes
Herman B. Leonard
Ngày: 27/07/2012 15:15; Kích thước: 415,634 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 01/08/2012 14:00; Kích thước: 782,584 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 23/07/2012 17:58; Kích thước: 556,871 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 23/07/2012 17:57; Kích thước: 537,294 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 19/07/2012 14:16; Kích thước: 197,640 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 19/07/2012 14:15; Kích thước: 196,663 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 09/07/2012 17:09; Kích thước: 390,669 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 06/07/2012 08:43; Kích thước: 120,530 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Bùi Huy Bình
Ngày: 27/07/2012 16:58; Kích thước: 118,092 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Bùi Huy Bình
Ngày: 27/07/2012 16:58; Kích thước: 121,341 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Bùi Huy Bình
Ngày: 27/07/2012 16:56; Kích thước: 118,997 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Bùi Huy Bình
Ngày: 27/07/2012 16:55; Kích thước: 102,528 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Bùi Huy Bình
Ngày: 27/07/2012 16:55; Kích thước: 199,457 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Bùi Huy Bình
Ngày: 27/07/2012 16:54; Kích thước: 83,199 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Bùi Huy Bình
Ngày: 27/07/2012 16:53; Kích thước: 120,594 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Bùi Huy Bình
Ngày: 27/07/2012 16:53; Kích thước: 120,822 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Bùi Huy Bình
Ngày: 27/07/2012 16:52; Kích thước: 103,502 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Bùi Huy Bình
Ngày: 27/07/2012 16:48; Kích thước: 122,597 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Bùi Huy Bình
Ngày: 27/07/2012 16:50; Kích thước: 201,917 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Bùi Huy Bình
Ngày: 06/07/2012 13:22; Kích thước: 209,726 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Bùi Huy Bình
Ngày: 06/07/2012 13:12; Kích thước: 228,848 bytes
Robert S. Kaplan
Ngày: 31/07/2012 11:08; Kích thước: 1,134,977 bytes
Harvey Simon
Ngày: 30/07/2012 10:37; Kích thước: 619,126 bytes
V. Kasturi Rangan
Ngày: 30/07/2012 10:34; Kích thước: 1,222,024 bytes
Harvard Business School
Ngày: 30/07/2012 10:02; Kích thước: 2,110,414 bytes
Howard Husock
Ngày: 30/07/2012 09:55; Kích thước: 949,387 bytes
Kathleen McGinnl và Alexis Gendron
Ngày: 30/07/2012 09:45; Kích thước: 570,960 bytes
Steve Kelman
Ngày: 30/07/2012 09:37; Kích thước: 839,589 bytes
Michael Barzelay
Ngày: 30/07/2012 09:36; Kích thước: 652,551 bytes
Kết thúc môn học này, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

• Thảo luận về những khái niệm chủ yếu và các quá trình quản lý công mới

• Nhận biết những cơ hội và thách thức của quản lý công mới

• Xây dựng chiến lược cho tổ chức khu vực công

• Triển khai và thực hiện chiến lược đã đề ra

• Phát triển những chiến lược để trở thành những nhà quản lý công hiệu quả

• Phát triển những kỹ thuật, phương pháp, và kỹ năng cần thiết nhằm thực hiện thành công những chiến lược này để tạo ra giá trị công