MPP-553

Tài chính phát triển

Ngày: 02/07/2012 09:10; Kích thước: 317,186 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 02/07/2012
13:30 - 15:00
Bài giảng 01: Vai trò của tài chính đối với phát triển kinh tế
Thứ 4, 04/07/2012
13:30 - 15:00
Bài giảng 02: Tổng quan hệ thống tài chính Việt Nam
Thứ 6, 06/07/2012
10:15 - 11:45
Thảo luận tình huống 1: Tiếp cận vốn của các doanh nghiệp Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ
Ngày: 17/07/2012 14:41; Kích thước: 232,233 bytes
Ngân hàng Thế giới
Ngày: 17/07/2012 09:18; Kích thước: 1,728,774 bytes
Frank J. Fabozzi; Franco Modigliani
Ngày: 16/07/2012 11:37; Kích thước: 424,983 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 16/07/2012 11:01; Kích thước: 503,264 bytes
The Economist
Ngày: 09/07/2012 15:41; Kích thước: 451,073 bytes
David O. Beim; Charles W. Calomiris
Ngày: 09/07/2012 15:27; Kích thước: 696,440 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/07/2012 15:13; Kích thước: 820,750 bytes
International Monetary Fund
Ngày: 09/07/2012 15:08; Kích thước: 379,195 bytes
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Ngày: 09/07/2012 15:02; Kích thước: 415,242 bytes
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Ngày: 16/07/2012 09:30; Kích thước: 1,100,507 bytes
World Bank
Ngày: 16/07/2012 08:48; Kích thước: 318,603 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/07/2012 14:22; Kích thước: 370,435 bytes
Joseph E. Stiglitz
Ngày: 09/07/2012 11:45; Kích thước: 419,217 bytes
International Monetary Fund
Ngày: 09/07/2012 11:42; Kích thước: 491,884 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/07/2012 11:28; Kích thước: 292,543 bytes
Asli Demirguc-Kunt; Enrica Detragiache
Ngày: 09/07/2012 11:14; Kích thước: 395,157 bytes
David O. Beim; Charles W. Calomiris
Ngày: 02/07/2012 15:48; Kích thước: 1,989,749 bytes
Huỳnh Thế Du; Nguyễn Minh Kiều
Ngày: 02/07/2012 14:34; Kích thước: 568,192 bytes
David O. Beim; Charles W. Calomiris
Ngày: 02/07/2012 14:28; Kích thước: 590,280 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 15/08/2012 09:37; Kích thước: 841,640 bytes
Nguyễn Tấn Thắng
Ngày: 15/08/2012 09:36; Kích thước: 835,659 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 10/08/2012 09:24; Kích thước: 3,573,245 bytes
Nguyễn Đức Mậu
Ngày: 10/08/2012 09:19; Kích thước: 242,608 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 30/07/2012 11:21; Kích thước: 1,484,602 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 25/07/2012 14:28; Kích thước: 1,134,487 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 23/07/2012 18:00; Kích thước: 1,010,543 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 19/07/2012 14:58; Kích thước: 1,992,389 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 17/07/2012 11:01; Kích thước: 1,423,712 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 16/07/2012 17:05; Kích thước: 1,430,853 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 16/07/2012 09:34; Kích thước: 1,423,322 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/07/2012 17:19; Kích thước: 682,588 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 09/07/2012 11:03; Kích thước: 2,174,175 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 03/07/2012 16:54; Kích thước: 581,002 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 02/07/2012 17:34; Kích thước: 1,136,398 bytes
Trần Thị Quế Giang; Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 16/07/2012 17:13; Kích thước: 494,196 bytes
David O. Beim và Charles W. Calomiris
Ngày: 10/08/2012 14:18; Kích thước: 1,381,698 bytes
Jay Rosengard, Huỳnh Thế Du
Ngày: 10/08/2012 13:42; Kích thước: 755,745 bytes
Jonathan Morduch
Ngày: 10/08/2012 13:09; Kích thước: 607,687 bytes
Harvard Kennedy School of Government
Ngày: 10/08/2012 13:05; Kích thước: 699,909 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 10/08/2012 12:48; Kích thước: 401,625 bytes
Bùi Văn, Nguyễn Ngọc Bích, Lâm Quỳnh Anh và Eli Mazur
Ngày: 10/08/2012 12:45; Kích thước: 707,339 bytes
1. Tìm hiểu vai trò của hệ thống tài chính và mối quan hệ giữa phát triển tài chính và phát triển kinh tế.

2. Ứng dụng các lý thuyết kinh tế để phân tích khu vực tài chính (các công cụ, thị trường, tổ chức và cơ sở hạ tầng tài chính).

3. Phân tích vai trò của chính phủ trong phát triển hệ thống tài chính và xem xét những yêu cầu và thách thức trong việc tạo dựng một hệ thống tài chính vận hành hữu hiệu.