MPP-541

Luật và chính sách công

Ngày: 08/02/2012 17:28; Kích thước: 270,351 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 29/11/2011
10:15 - 11:45
Giới thiệu môn học: Thách thức mới đối với nhà nước và pháp luật

- Mong đợi với môn học

- Giới thiệu môn học

- Tổng quan về những thách thức đối với nhà nước và pháp luật

Thứ 5, 01/12/2011
10:15 - 11:45
Tổng quan về pháp luật

- Khái niệm pháp luật, hệ thống pháp luật, nguồn luật

- Chức năng xã hội của luật pháp

- Các lý thuyết nghiên cứu luật pháp

Bài đọc:

- Peerenborn Báo cáo nghiên cứu về quản lý tòa án ở Trung Quốc, UNDP-Ban chỉ đạo cải cách tư pháp, 2011 (tài liệu chưa công bố) 1-35

- PDN 9-42

Đọc thêm:

- James Maxeiner, Different Roads to the Rule of Law: Their Importance for Law Reform in Taiwan, Tunghai University Law Review, No. 19, pp. 159-194, December 2003

Tình huống (1): Công văn số 6630/BGTVT-TCCP ngày 17/10/2011 v/v không tham gia chơi golf

Quốc hội
Ngày: 08/02/2012 17:46; Kích thước: 561,601 bytes
Quốc hội
Ngày: 08/02/2012 17:47; Kích thước: 305,888 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 21/09/2012 15:46; Kích thước: 58,669 bytes
Chính Phủ & Bộ Tài chính
Ngày: 08/02/2012 17:43; Kích thước: 1,138,432 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 21/09/2012 15:41; Kích thước: 58,669 bytes
Quốc hội
Ngày: 08/02/2012 17:42; Kích thước: 1,619,820 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 21/09/2012 15:39; Kích thước: 58,669 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 21/09/2012 15:37; Kích thước: 58,669 bytes
Ann Seidman, Robert Seidman, Nalin Abeysekere ; ng.d. Vũ Thế Hùng ; Nguyễn Khắc Hùng h.đ
Ngày: 21/09/2012 15:35; Kích thước: 58,669 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 21/09/2012 15:34; Kích thước: 58,669 bytes
Ann Seidman, Robert Seidman, Nalin Abeysekere ; ng.d. Vũ Thế Hùng ; Nguyễn Khắc Hùng h.đ
Ngày: 21/09/2012 15:33; Kích thước: 58,669 bytes
Quốc hội
Ngày: 08/02/2012 17:36; Kích thước: 706,244 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 21/09/2012 15:30; Kích thước: 58,669 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 21/09/2012 15:28; Kích thước: 58,669 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 21/09/2012 15:23; Kích thước: 58,669 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 08/02/2012 17:54; Kích thước: 691,973 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 08/02/2012 17:53; Kích thước: 439,218 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 08/02/2012 17:53; Kích thước: 448,320 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 08/02/2012 17:52; Kích thước: 439,270 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 08/02/2012 17:52; Kích thước: 517,971 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 08/02/2012 17:51; Kích thước: 519,105 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 08/02/2012 17:50; Kích thước: 398,536 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 08/02/2012 17:50; Kích thước: 682,326 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 08/02/2012 17:49; Kích thước: 644,528 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 08/02/2012 17:48; Kích thước: 214,224 bytes
Ngày: 08/02/2012 17:57; Kích thước: 335,260 bytes
Ngày: 08/02/2012 17:56; Kích thước: 246,523 bytes
Ngày: 08/02/2012 17:56; Kích thước: 247,816 bytes
Ngày: 08/02/2012 17:55; Kích thước: 212,209 bytes
Ngày: 08/02/2012 17:55; Kích thước: 277,575 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 08/02/2012 18:00; Kích thước: 241,001 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 08/02/2012 17:59; Kích thước: 300,166 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 08/02/2012 17:59; Kích thước: 269,586 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 08/02/2012 17:59; Kích thước: 251,058 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 08/02/2012 17:58; Kích thước: 108,731 bytes
Phạm Duy Nghĩa
Ngày: 08/02/2012 17:57; Kích thước: 253,700 bytes
Kết thúc môn học này, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để: 

  • Thảo luận về vai trò của hệ thống pháp luật đối với các chính sách công, đặc biệt là góp phần xây dựng một nhà nước mạnh, hiệu năng, 
  • Nhận biết những quy luật trong quy trình lập pháp và mối quan hệ giữa chính sách công và luật pháp được thể hiện trong quy trình lập pháp, 
  • Phát triển những quan niệm, phương pháp và kỹ năng cần thiết để đánh giá chất lượng pháp luật trong tương quan với một lĩnh vực chính sách công cụ thể như đảm bảo quyền tài sản cho người dân, tự do khế ước, tự do cạnh tranh, giúp người dân tiệm cận công lý trong những trường hợp có xung đột lợi ích.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'