MPP-551

Chính sách phát triển

Ngày: 09/02/2012 11:42; Kích thước: 366,023 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 07/02/2012
08:30 - 10:00
Bài giảng 1: Các mô thức phát triển

Châu Văn Thành

Bài đọc yêu cầu:

1. Perkins et al. 2006. Chương1.

Bài đọc thêm:

1. Michael P. Todaro và  Stephen C. Smith, Economic Development, Chương 1: Kinh tế học, thể chế và Phát triển: Cái nhìn toàn cầu  (10th Edition), London: Pearson Education, 2009. 

Thứ 5, 09/02/2012
08:30 - 10:00
Bài giảng 2: Đo lường tăng trưởng kinh tế và phát triển 

Châu Văn Thành 

Bài đọc yêu cầu:
1. Perkins et al. 2006. Chương 2. 

Bài đọc thêm:
1. Báo cáo phát triển con người 2010, Của cải thực của các quốc gia: con đường phát triển con người. 20th Anniversary Edition. Bản tiếng Anh: http://hdr.undp.org/en/

Bản tiếng Việt: http://hdr.undp.org/

Dwight H. Perkins et al.
Ngày: 10/05/2012 16:30; Kích thước: 1,179,044 bytes
C. Peter Timmer
Ngày: 10/05/2012 16:30; Kích thước: 463,823 bytes
Bruce F. Johnston & John W. Mellor
Ngày: 10/05/2012 16:29; Kích thước: 473,525 bytes
Gavin Wright; Jesse Czelusta
Ngày: 10/05/2012 16:29; Kích thước: 630,591 bytes
Dwight H. Perkins et. al.
Ngày: 10/05/2012 16:29; Kích thước: 1,522,601 bytes
Thorsten Beck, Asli Demirguc-Kunt & Ross Levine
Ngày: 10/05/2012 16:28; Kích thước: 992,314 bytes
Corydon Ireland
Ngày: 10/05/2012 16:27; Kích thước: 334,109 bytes
Dwight H. Perkins et. al.
Ngày: 09/02/2012 11:44; Kích thước: 701,251 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 16/05/2012 17:21; Kích thước: 544,136 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 16/05/2012 17:21; Kích thước: 893,647 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 16/05/2012 17:20; Kích thước: 1,051,423 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 11/05/2012 11:29; Kích thước: 991,426 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 11/05/2012 11:29; Kích thước: 1,437,001 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 11/05/2012 11:29; Kích thước: 585,161 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 11/05/2012 11:28; Kích thước: 1,477,256 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 11/05/2012 11:28; Kích thước: 555,728 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 11/05/2012 11:28; Kích thước: 891,972 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 11/05/2012 11:27; Kích thước: 687,425 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 11/05/2012 11:27; Kích thước: 146,730 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 11/05/2012 11:27; Kích thước: 444,744 bytes
Trần Tiến Khai
Ngày: 11/05/2012 11:26; Kích thước: 1,009,291 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 11/05/2012 11:26; Kích thước: 498,669 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 11/05/2012 11:26; Kích thước: 547,031 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 11/05/2012 11:24; Kích thước: 482,859 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 11/05/2012 11:24; Kích thước: 752,722 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 11/05/2012 11:23; Kích thước: 473,827 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 11/05/2012 11:23; Kích thước: 857,780 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 11/05/2012 11:23; Kích thước: 478,012 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 11/05/2012 11:22; Kích thước: 336,156 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 11/05/2012 11:22; Kích thước: 517,547 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 11/05/2012 11:21; Kích thước: 453,943 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 11/05/2012 11:21; Kích thước: 866,121 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 11/05/2012 11:21; Kích thước: 549,292 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 11/05/2012 11:20; Kích thước: 586,056 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 11/05/2012 11:20; Kích thước: 648,072 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 11/05/2012 11:19; Kích thước: 530,041 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 11/05/2012 11:19; Kích thước: 730,823 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 11/05/2012 11:18; Kích thước: 279,158 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 11/05/2012 11:18; Kích thước: 573,709 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 11/05/2012 11:18; Kích thước: 450,780 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 11/05/2012 11:17; Kích thước: 617,341 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 11/05/2012 11:17; Kích thước: 775,084 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 11/05/2012 11:17; Kích thước: 399,570 bytes
Ngày: 11/05/2012 11:16; Kích thước: 548,276 bytes
Ngày: 11/05/2012 11:16; Kích thước: 835,643 bytes
Đinh Vũ Trang Ngân
Ngày: 11/05/2012 11:15; Kích thước: 757,405 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 09/02/2012 11:50; Kích thước: 1,496,847 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 09/02/2012 11:49; Kích thước: 1,676,646 bytes
Châu Văn Thành
Ngày: 09/02/2012 11:48; Kích thước: 307,592 bytes
Ngày: 15/05/2012 08:01; Kích thước: 107,308 bytes
Ngày: 11/05/2012 14:45; Kích thước: 473,791 bytes
Ngày: 11/05/2012 14:45; Kích thước: 45,006 bytes
Ngày: 11/05/2012 14:43; Kích thước: 29,516 bytes
Ngày: 09/02/2012 11:50; Kích thước: 256,150 bytes
Mục tiêu của môn học là giúp học viên làm quen với những chủ đề chính của kinh tế học phát triển và khám phá những hàm ý chính sách của lý thuyết phát triển đương đại cho Việt Nam và các nước khác. Môn học giới thiệu nhiều chủ đề, vượt ra khỏi khuôn khổ kinh tế học để giải thích những vấn đề liên quan đến nhân khẩu học, chính sách xã hội và sự ổn định môi trường. Môn học sẽ chú trọng vào sự phức tạp của tiến trình phát triển, đồng thời cung cấp cho học viên những công cụ phân tích để hiểu được các tiến trình phát triển kinh tế và thay đổi xã hội. Môn học khuyến khích học viên suy nghĩ sâu sắc về tiến trình phát triển, và thảo luận về những nhận định chưa chính xác của quá trình phát triển kinh tế.