MPP-522

Khung phân tích chính sách công

Ngày: 17/05/2012 15:02; Kích thước: 733,010 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 10/04/2012
10:15 - 11:45
Phần I: Giới thiệu và cơ sở lý thuyết của phân tích chính sách

 1. Giới thiệu khái quát về phân tích chính sách (Thầy Xuân Thành)

a. Phân tích chính sách là gì?

b. Quy trình phân tích chính sách

c. Thảo luận và giải thích thêm về “Hướng dẫn luận văn”

Bài đọc bắt buộc:

1. Dunn, Chương 1: Quy trình phân tích chính sách

2. Weimer và Vining, Chương 2: Phân tích chính sách là gì?

3. FETP, “Hướng dẫn luận văn”

Thứ 5, 12/04/2012
10:15 - 11:45
2. Cơ sở lý thuyết của phân tích chính sách từ góc độ kinh tế học vĩ mô và phát triển (Thầy Pincus)

a. Các nhà kinh tế học nghĩ về phương pháp như thế nào

b. Nghiên cứu chính sách vĩ mô

c. Nghiên cứu chính sách phát triển

Bài đọc bắt buộc:

 1. Nola Reinhardt (2008) “Câu đố về tỷ lệ tiết kiệm thấp ở Châu Mỹ La-tinh,” Development Policy Review, 26:6, 727-744.

Bài đọc thêm:

1. Deborah Fahy Bryceson, Annabel Bradbury và Trevor Bradbury (2008) “Những con đường giảm nghèo? Tìm hiểu tác động của đường nông thôn đối với di cư ở Châu Phi và Châu Á,”

2. Development Policy Review, 2008, 26:4, 459-482.

3. Kevin D Hoover (2004) Phương pháp thực nghiệm trong kinh tế học vĩ mô, Cambridge University Press, Chương 5 “Chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa thực tế và thực hành kinh tế học vĩ mô.”

4. Nanak Kakwani, Fabio Soares và Hyun H. Son (2006) “Trợ cấp bằng tiền mặt cho trẻ em trong tuổi đi học ở các nước Châu Phi: Mô phỏng về các tác động đối với tình trạng nghèo và đến trường của học sinh,” Development Policy Review, 24:5, 553-569.

Đinh Công Khải; Đặng Thị Tuyết Nhung
Ngày: 15/05/2012 17:09; Kích thước: 1,142,815 bytes
Edith Stockey; Richard Zeckhauser
Ngày: 17/05/2012 15:15; Kích thước: 369,520 bytes
Anirudh Krishna
Ngày: 17/05/2012 15:11; Kích thước: 479,812 bytes
Nola Reinhardt
Ngày: 17/05/2012 15:10; Kích thước: 635,295 bytes
David L. Weimer; Aidan R. Vining
Ngày: 17/05/2012 15:10; Kích thước: 407,951 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 17/05/2012 08:37; Kích thước: 1,440,798 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 14/05/2012 17:22; Kích thước: 605,538 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/05/2012 16:34; Kích thước: 844,119 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/05/2012 16:34; Kích thước: 361,355 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 09/05/2012 16:33; Kích thước: 412,552 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/05/2012 16:33; Kích thước: 4,746,387 bytes
Jonathan R. Pincus
Ngày: 09/05/2012 16:32; Kích thước: 478,445 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/05/2012 16:32; Kích thước: 806,956 bytes
Môn học này được thiết kế nhằm giúp học viên viết luận án thạc sỹ, mà thực chất là một bài phân tích chính sách. Môn học sẽ giới thiệu những khái niệm cơ bản và quy trình phân tích chính sách công. Môn học cũng sẽ ôn lại, đồng thời giới thiệu một số phương pháp, mô hình, công cụ phân tích mới thường được sử dụng trong các phân tích chính sách công nhằm trang bị cho học viên một nền tảng phương pháp chắc chắn, giúp họ thực hiện tốt luận án thạc sỹ.