MPP-531

Phân tích tài chính

Ngày: 09/02/2012 14:36; Kích thước: 370,592 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 07/02/2012
13:30 - 15:00
Bài giảng 01: Công cụ, tổ chức và thị trường tài chính (X. Thành) 

Bài đọc: 
1. Bodie, Kane & Marcus, chương 2 
2. Mishkin, Kinh tế tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, chương 3 
Thứ 5, 09/02/2012
13:30 - 15:00
Bài giảng 02: Chiết khấu ngân lưu và giá trị hiện tại (I) (Q. Giang) 

Bài đọc:
1. Brealey & Myers, chương 2 & 3 
Thứ 6, 10/02/2012
10:15 - 11:45
Bài giảng 03: Chiết khấu ngân lưu và giá trị hiện tại (I) (Q. Giang) 

Bài đọc:

1. Brealey & Myers, chương 2 & 3

Phát bài tập 1

Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 11/05/2012 15:09; Kích thước: 1,015,782 bytes
Clyde P. Stickney; Roman Weil
Ngày: 11/05/2012 15:08; Kích thước: 612,617 bytes
Zvi Bodie; Alex Kane; Alan J. Marcus
Ngày: 11/05/2012 14:52; Kích thước: 1,133,220 bytes
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers
Ngày: 11/05/2012 14:48; Kích thước: 759,700 bytes
Richard A. Brealey; Stewart C. Myers
Ngày: 09/02/2012 14:40; Kích thước: 734,584 bytes
Richard A. Brealey; Stewart C. Myers
Ngày: 09/02/2012 14:38; Kích thước: 730,661 bytes
Richard A. Brealey; Stewart C. Myers
Ngày: 09/02/2012 14:38; Kích thước: 840,392 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 16/05/2012 08:48; Kích thước: 466,460 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/05/2012 15:48; Kích thước: 1,009,263 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 11/05/2012 15:48; Kích thước: 445,783 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/05/2012 15:48; Kích thước: 40,960 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/05/2012 15:47; Kích thước: 445,800 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/05/2012 15:47; Kích thước: 36,352 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/05/2012 15:47; Kích thước: 573,864 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 11/05/2012 15:46; Kích thước: 591,169 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 11/05/2012 15:46; Kích thước: 919,895 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 11/05/2012 15:46; Kích thước: 947,165 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 11/05/2012 15:45; Kích thước: 3,054,029 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 11/05/2012 15:45; Kích thước: 3,078,421 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 11/05/2012 15:45; Kích thước: 3,166,045 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 11/05/2012 15:44; Kích thước: 640,655 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 11/05/2012 15:44; Kích thước: 581,754 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 11/05/2012 15:15; Kích thước: 470,936 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/05/2012 15:15; Kích thước: 79,872 bytes
Bài giảng 7 & 8: Định giá trái phiếu
Ngày: 11/05/2012 15:14; Kích thước: 1,341,843 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 11/05/2012 15:14; Kích thước: 639,761 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 11/05/2012 15:13; Kích thước: 3,703,207 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 09/02/2012 14:42; Kích thước: 1,081,819 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/02/2012 14:41; Kích thước: 902,489 bytes
Ngày: 04/06/2012 08:43; Kích thước: 608,187 bytes
Ngày: 04/06/2012 08:39; Kích thước: 373,285 bytes
Ngày: 24/05/2012 15:10; Kích thước: 297,307 bytes
Ngày: 11/05/2012 16:41; Kích thước: 205,586 bytes
Ngày: 11/05/2012 16:40; Kích thước: 290,318 bytes
Ngày: 11/05/2012 16:40; Kích thước: 60,928 bytes
Ngày: 11/05/2012 16:40; Kích thước: 188,380 bytes
Ngày: 11/05/2012 16:40; Kích thước: 338,339 bytes
Ngày: 11/05/2012 16:40; Kích thước: 162,022 bytes
Ngày: 11/05/2012 16:39; Kích thước: 519,058 bytes
Ngày: 11/05/2012 16:39; Kích thước: 201,199 bytes
Ngày: 11/05/2012 16:39; Kích thước: 75,264 bytes
Ngày: 11/05/2012 16:38; Kích thước: 214,195 bytes
Ngày: 11/05/2012 16:38; Kích thước: 416,565 bytes
Ngày: 11/05/2012 16:38; Kích thước: 221,282 bytes
Ngày: 11/05/2012 16:38; Kích thước: 468,818 bytes
Ngày: 11/05/2012 16:37; Kích thước: 259,429 bytes
Ngày: 11/05/2012 16:37; Kích thước: 362,011 bytes
Ngày: 11/05/2012 16:37; Kích thước: 195,177 bytes
Ngày: 11/05/2012 16:37; Kích thước: 338,056 bytes
Ngày: 11/05/2012 16:37; Kích thước: 191,875 bytes
Ngày: 11/05/2012 16:36; Kích thước: 281,088 bytes
Ngày: 11/05/2012 16:36; Kích thước: 336,643 bytes
Ngày: 11/05/2012 16:36; Kích thước: 809,451 bytes
Ngày: 10/05/2012 17:05; Kích thước: 205,660 bytes
Ngày: 09/05/2012 09:08; Kích thước: 290,318 bytes
Ngày: 09/05/2012 09:03; Kích thước: 338,339 bytes
Nguyễn Xuân Thành; Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 11/05/2012 15:53; Kích thước: 838,728 bytes
Diệp Dũng
Ngày: 11/05/2012 15:52; Kích thước: 1,012,033 bytes
Nguyễn Xuân Thành; Trần Thị Quế Giang
Ngày: 11/05/2012 15:52; Kích thước: 387,509 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/05/2012 15:52; Kích thước: 223,851 bytes
Nguyễn Xuân Thành; Trần Thị Quế Giang; Đỗ Thiên Anh Tuấn & Nguyễn Đức Mậu
Ngày: 11/05/2012 15:52; Kích thước: 1,296,280 bytes
Nguyễn Xuân Thành; Trần Thị Quế Giang
Ngày: 11/05/2012 15:51; Kích thước: 107,008 bytes
Nguyễn Xuân Thành; Trần Thị Quế Giang
Ngày: 11/05/2012 15:51; Kích thước: 1,003,032 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/05/2012 15:50; Kích thước: 80,896 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/05/2012 15:50; Kích thước: 497,616 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/05/2012 15:50; Kích thước: 760,020 bytes
Huỳnh Thế Du; Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/05/2012 15:49; Kích thước: 319,718 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/05/2012 15:49; Kích thước: 440,042 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 11/05/2012 16:16; Kích thước: 1,719,599 bytes
Ngày: 11/05/2012 16:16; Kích thước: 7,324,926 bytes
Ngày: 11/05/2012 16:15; Kích thước: 11,128,411 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/05/2012 16:14; Kích thước: 163,328 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/05/2012 16:13; Kích thước: 230,282 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/05/2012 16:13; Kích thước: 81,920 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/05/2012 16:01; Kích thước: 474,468 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/05/2012 16:00; Kích thước: 81,920 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/05/2012 15:54; Kích thước: 1,988,759 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/05/2012 15:54; Kích thước: 371,631 bytes
* Giới thiệu cho học viên những khái niệm, công cụ, và kỹ thuật cơ bản về tài chính và cách thức ứng dụng trong thực tiễn.
* Cung cấp cho học viên một khung phân tích tài chính doanh nghiệp áp dụng cho hoạch định chính sách và ra quyết định.