MPP-552

Chính sách ngoại thương

Ngày: 28/06/2013 15:27; Kích thước: 292,535 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 01/07/2013
13:30 - 15:00

Giới thiệu về môn học (Đinh Công Khải)

Ôn tập các kiến thức về

* Cung ứng và Giới hạn khả năng sản xuất;

* Nhu cầu và Đường đẳng dụng;

* Cân bằng tổng trong nền kinh tế đóng và mở;

* Lợi ích thương mại

Thứ 4, 03/07/2013
13:30 - 15:00

Năng suất lao động và lợi thế so sánh: Mô hình của Ricardo (Đinh Công Khải)

* KO5: Chương 2

Thứ 6, 05/07/2013
10:15 - 11:45

Yếu tố sản xuất đặc biệt và phân phối thu nhập (Đinh Công Khải)

* KO5: Chương 3

UNCTAD
Ngày: 12/07/2013 15:52; Kích thước: 2,925,857 bytes
Gene M. Grossman; Esteban Rossi-Hansberg
Ngày: 12/07/2013 15:19; Kích thước: 217,196 bytes
Pol Antràs, Mihir A. Desai & C. Fritz Foley
Ngày: 06/08/2013 11:14; Kích thước: 1,100,173 bytes
Đặng Thị Tuyết Nhung; Đinh Công Khải
Ngày: 12/07/2013 14:49; Kích thước: 1,128,565 bytes
Raphael Kaplinsky; Mike Morris
Ngày: 12/07/2013 11:06; Kích thước: 1,145,223 bytes
Prema-chandra Athukorala
Ngày: 08/07/2013 16:27; Kích thước: 1,151,575 bytes
Nguyễn Thị Hà Trang; Nguyễn Ngọc Anh và Nguyễn Đình Chúc
Ngày: 08/07/2013 15:47; Kích thước: 58,669 bytes
Tilman Altenburg
Ngày: 08/07/2013 15:41; Kích thước: 231,960 bytes
UNDP
Ngày: 08/07/2013 15:09; Kích thước: 568,005 bytes
Pol Antras; C. Fritz Foley
Ngày: 17/07/2013 14:45; Kích thước: 932,702 bytes
UBTV Quốc Hội
Ngày: 08/07/2013 11:18; Kích thước: 248,358 bytes
Trương Quang Hùng
Ngày: 06/08/2013 11:28; Kích thước: 496,546 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 01/08/2013 17:32; Kích thước: 1,587,585 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 31/07/2013 09:04; Kích thước: 1,491,076 bytes
Trương Quang Hùng
Ngày: 29/07/2013 13:45; Kích thước: 310,174 bytes
Trương Quang Hùng
Ngày: 23/07/2013 16:37; Kích thước: 267,777 bytes
Trương Quang Hùng
Ngày: 23/07/2013 15:24; Kích thước: 334,556 bytes
Trương Quang Hùng
Ngày: 23/07/2013 15:22; Kích thước: 721,127 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 16/07/2013 14:13; Kích thước: 857,650 bytes
Nguyễn Xuân Thành; Đinh Công Khải
Ngày: 11/07/2013 17:44; Kích thước: 1,279,533 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 11/07/2013 17:42; Kích thước: 634,568 bytes
Trương Quang Hùng
Ngày: 09/07/2013 09:58; Kích thước: 362,504 bytes
Trương Quang Hùng
Ngày: 09/07/2013 09:57; Kích thước: 571,719 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 03/07/2013 18:04; Kích thước: 626,047 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 03/07/2013 14:03; Kích thước: 757,164 bytes
Đinh Công Khải
Ngày: 02/07/2013 12:27; Kích thước: 987,496 bytes
Đinh Công Khải; Trương Quang Hùng
Ngày: 20/07/2013 14:59; Kích thước: 264,753 bytes
Đinh Công Khải; Trương Quang Hung
Ngày: 09/07/2013 10:01; Kích thước: 173,398 bytes

Nhằm cung cấp cho sinh viên những lý thuyết cơ bản về thương mại quốc tế, giúp học viên giải thích các mô thức trao đổi thương mại giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển, và giữa các nước phát triển với nhau. Môn học nhấn mạnh vào sự thông hiểu môi trường thể chế của thương mại quốc tế ở các cấp độ toàn cầu, khu vực, và quốc gia, vai trò của hợp nhất kinh tế và GATT/WTO trong việc tháo dỡ các rào cản đối với thương mại quốc tế. Đặc biệt môn học chú trọng vào khả năng phân tích các chính sách thương mại được sử dụng ở các nước phát triển và đang phát triển, khuynh hướng lựa chọn chính sách công nghiệp thay cho chính sách thương mại, và các nghiên cứu về chuỗi giá trị nhằm đạt được các lợi thế so sánh ở các quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng thương mại bền vững. Ngoài ra, môn học này còn phân tích và đánh giá hoạt động thương mại và đầu tư ở Việt Nam và các chính sách nhằm thúc đẩy các hoạt động này.