MPP-543

Quản lý công

Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 02/07/2013 11:28; Kích thước: 339,954 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 02/07/2013
08:30 - 11:45

Buổi 1. Giới thiệu môn học và tổ chức quá trình học tập

* Mong đợi với môn học

* Giới thiệu môn học

* Chia nhóm dự án

* Tổng quan về Quản lý Công Mới

Bài đọc:

1. Kamarck, Elaine (2007). "Cuộc Cách mạng trong Cai quản", trong The End of Government As We Know It, Chapter 1, tr. 1-13, Boulder: Lynne Reinner Publishers.

2. Kettl, Donald (1997). "Cuộc cách mạng toàn cầu trong quản lý công: Các chủ đề chỉ đạo, các liên kết còn thiếu", Journal of Policy Analysis and Management, 16:3, tr. 446-462.

Bài đọc thêm:

* Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt nam (PAPI) 2011.

Thứ 5, 04/07/2013
08:30 - 11:45

Buổi 2. Tổng quan về Quá trình Quản lý Chiến lược

Tình huống: "Thanh toán các Hóa đơn tại Junta của Andalusia."

Bài đọc:

1. Moore, Mark (1995). "Quản lý để Đạt tới Các Giá trị: Chiến lược Tổ chức trong Các Tổ chức Chính phủ, Phi Lợi nhuận và Vì Lợi nhuận",Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 29:1, tr. 183-204.

2. Leonard, Herman (2002). "Ghi chú Ngắn về Xây dựng Chiến lược Khu vực Công."

Joseph M. Hall; M. Eric Johnson
Ngày: 11/07/2013 10:40; Kích thước: 2,169,700 bytes
Harvard Business School
Ngày: 11/07/2013 10:34; Kích thước: 231,313 bytes
Edgar H. Schein
Ngày: 11/07/2013 10:31; Kích thước: 440,887 bytes
Robert Simons
Ngày: 09/07/2013 17:08; Kích thước: 673,060 bytes
Robert D. Behn
Ngày: 09/07/2013 16:25; Kích thước: 569,656 bytes
Jennifer S. Lerner; Philip E. Tetlock
Ngày: 09/07/2013 16:18; Kích thước: 673,705 bytes
Harry P. Hatry
Ngày: 09/07/2013 16:02; Kích thước: 58,669 bytes
Robert S. Kaplan
Ngày: 09/07/2013 15:20; Kích thước: 254,073 bytes
Drake Bennett
Ngày: 09/07/2013 14:53; Kích thước: 362,923 bytes
Harvard Business School
Ngày: 09/07/2013 14:49; Kích thước: 399,027 bytes
Johan P. Olsen
Ngày: 09/07/2013 14:44; Kích thước: 519,734 bytes
Harvard Business School
Ngày: 03/07/2013 15:25; Kích thước: 295,763 bytes
John D. Donahue; Richard J. Zeckhauser
Ngày: 03/07/2013 15:23; Kích thước: 653,237 bytes
Herman B. Leonard
Ngày: 02/07/2013 12:48; Kích thước: 412,494 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 22/07/2013 10:07; Kích thước: 782,051 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 16/07/2013 07:53; Kích thước: 535,903 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 11/07/2013 09:47; Kích thước: 197,055 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 04/07/2013 10:23; Kích thước: 389,385 bytes
Nguyễn Hữu Lam
Ngày: 04/07/2013 10:22; Kích thước: 404,916 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Trần Hoàng Hà
Ngày: 23/07/2013 15:13; Kích thước: 222,563 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Trần Hoàng Hà
Ngày: 23/07/2013 15:13; Kích thước: 218,713 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Trần Hoàng Hà
Ngày: 20/07/2013 11:42; Kích thước: 195,879 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Trần Hoàng Hà
Ngày: 17/07/2013 10:12; Kích thước: 211,821 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Trần Hoàng Hà
Ngày: 12/07/2013 10:48; Kích thước: 215,037 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Trần Hoàng Hà
Ngày: 12/07/2013 10:45; Kích thước: 211,333 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Trần Hoàng Hà
Ngày: 08/07/2013 17:29; Kích thước: 221,768 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Trần Hoàng Hà
Ngày: 08/07/2013 17:29; Kích thước: 220,121 bytes
Nguyễn Hữu Lam; Trần Hoàng Hà
Ngày: 12/07/2013 10:42; Kích thước: 293,214 bytes
V. Kasturi Rangan
Ngày: 11/07/2013 17:17; Kích thước: 1,208,113 bytes
Robert S. Kaplan
Ngày: 11/07/2013 16:10; Kích thước: 2,463,429 bytes
Howard Husock
Ngày: 11/07/2013 15:24; Kích thước: 922,245 bytes
Kathleen McGinn; Alexis Gendron
Ngày: 11/07/2013 11:46; Kích thước: 966,705 bytes
Steve Kelman
Ngày: 04/07/2013 10:37; Kích thước: 729,525 bytes
Michael Barzelay
Ngày: 04/07/2013 10:28; Kích thước: 647,136 bytes

Kết thúc môn học này, học viên sẽ có khả năng tốt hơn để:

* Thảo luận về những khái niệm chủ yếu và các quá trình quản lý công mới

* Nhận biết những cơ hội và thách thức của quản lý công mới

* Xây dựng chiến lược cho tổ chức khu vực công

* Triển khai và thực hiện chiến lược đã đề ra

* Phát triển những chiến lược để trở thành những nhà quản lý công hiệu quả

* Phát triển những kỹ thuật, phương pháp, và kỹ năng cần thiết nhằm thực hiện thành công những chiến lược này để tạo ra giá trị công.