MPP-553

Tài chính phát triển

Ngày: 01/07/2013 10:07; Kích thước: 302,226 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 3, 02/07/2013
13:30 - 15:00

Bài giảng 01: Hệ thống tài chính toàn cầu và vai trò của tài chính đối với phát triển kinh tế (Q. Giang)

Bài đọc:

1. Ngân hàng Thế giới (2001), Chương 1, "Làm cho tài chính trở nên hữu hiệu", trang 31-44. (Bản tiếng Việt: Chương 1, trang 43-60.)

2. "International Institutions", HBS case 9-796-116, February 13, 1996 & FETP cập nhật 2013

Tham khảo thêm:

1. Rao (2003), Chương 1: "Các thị trường tài chính, thể chế và chi phí giao dịch" và Chương 2: "Tài chính, tăng trưởng và phát triển kinh tế".

Thứ 5, 04/07/2013
13:30 - 15:00

Bài giảng 02: Tổng quan hệ thống tài chính Việt Nam (A. Tuấn)

Bài đọc:

1. Huỳnh Thế Du, Nguyễn Minh Kiều, Đỗ Thiên Anh Tuấn (2013), Hệ thống tài chính Việt Nam

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2011), "Thực trạng hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam."

Thứ 6, 05/07/2013
10:15 - 11:45

Thảo luận tình huống 1: Tiếp cận vốn của các doanh nghiệp Việt Nam (H.T. Du)

"Tình thế tiến thoái lưỡng nan của ông Nam", Nghiên cứu tình huống của Trường Kennedy.

Nộp bài viết thứ 1

World Bank
Ngày: 12/07/2013 17:02; Kích thước: 1,728,774 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 12/07/2013 16:47; Kích thước: 578,207 bytes
David O. Beim; Charles W. Calomiris
Ngày: 12/07/2013 16:34; Kích thước: 692,059 bytes
Vũ Thành Tự Anh
Ngày: 09/07/2013 11:30; Kích thước: 816,371 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/07/2013 11:22; Kích thước: 367,402 bytes
Joseph E. Stiglitz
Ngày: 08/07/2013 17:05; Kích thước: 416,429 bytes
R. E. Caves & J. A. Frankel
Ngày: 09/07/2013 10:24; Kích thước: 383,939 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 03/07/2013 16:03; Kích thước: 283,989 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 03/07/2013 16:38; Kích thước: 398,118 bytes
Ronald I. McKinnon
Ngày: 03/07/2013 15:58; Kích thước: 423,868 bytes
Huỳnh Thế Du; Nguyễn Minh Kiều; Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 02/07/2013 11:32; Kích thước: 926,153 bytes
Lakshmi Gopalan
Ngày: 02/07/2013 09:47; Kích thước: 806,794 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 06/08/2013 09:01; Kích thước: 1,416,929 bytes
Nguyễn Đức Mậu; Huỳnh Thế Du
Ngày: 01/08/2013 13:10; Kích thước: 642,203 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 26/07/2013 17:44; Kích thước: 1,486,485 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 20/07/2013 12:09; Kích thước: 1,133,825 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 20/07/2013 12:08; Kích thước: 1,008,402 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 10/07/2013 11:28; Kích thước: 1,786,764 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 10/07/2013 11:27; Kích thước: 683,022 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 10/07/2013 11:26; Kích thước: 1,572,917 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 10/07/2013 11:09; Kích thước: 3,461,247 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 28/06/2013 17:27; Kích thước: 1,081,523 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 28/06/2013 17:23; Kích thước: 1,148,081 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 08/08/2013 15:58; Kích thước: 287,494 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 26/07/2013 12:06; Kích thước: 244,131 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 20/07/2013 13:01; Kích thước: 346,968 bytes
Trần Thị Quế Giang
Ngày: 20/07/2013 13:04; Kích thước: 338,016 bytes
Bùi Văn; Nguyễn Ngọc Bích; Lâm Quỳnh Anh; Eli Mazur
Ngày: 20/07/2013 13:10; Kích thước: 272,633 bytes
Huỳnh Thế Du và Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 08/08/2013 16:00; Kích thước: 1,069,416 bytes
Jay K. Rosengard và Huỳnh Thế Du
Ngày: 08/08/2013 15:54; Kích thước: 545,572 bytes
Nguyễn Đức Mậu; Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 08/08/2013 14:21; Kích thước: 961,067 bytes
Huỳnh Thế Du; Jay K. Rosengard
Ngày: 20/07/2013 12:43; Kích thước: 448,741 bytes
Harvard Kennedy School; Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Ngày: 20/07/2013 12:50; Kích thước: 415,242 bytes
Harvard Kennedy School; Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Ngày: 09/07/2013 17:29; Kích thước: 1,076,780 bytes
Bùi Thị Phương Thảo; Trần Thị Quế Giang
Ngày: 09/07/2013 17:24; Kích thước: 954,097 bytes
Bùi Văn, Nguyễn Ngọc Bích, Lâm Quỳnh Anh và Eli Mazur
Ngày: 03/07/2013 15:47; Kích thước: 935,611 bytes

1. Tìm hiểu vai trò của hệ thống tài chính và mối quan hệ giữa phát triển tài chính và phát triển kinh tế.

2. Ứng dụng các lý thuyết kinh tế để phân tích khu vực tài chính (các công cụ, thị trường, tổ chức và cơ sở hạ tầng tài chính).

3. Phân tích vai trò của chính phủ trong phát triển hệ thống tài chính và xem xét những yêu cầu và thách thức trong việc tạo dựng một hệ thống tài chính vận hành hữu hiệu.

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'