MPP-532

Thẩm định đầu tư công

Ngày: 24/06/2013 17:03; Kích thước: 315,199 bytes
Tuần thứ
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
Ngày tháng
Thời gian
Nội dung hoạt động
Thứ 2, 01/07/2013
08:30 - 10:00
Bài giảng 1. Giới thiệu về thẩm định dự án và tìm hiểu ngân lưu dự án (Huỳnh Thế Du)

Bài đọc:
1. WBI, Chương 1 & 2.
2. SHD, Chương 1, 2 và 3: 3.1 & 3.2.
Thứ 2, 01/07/2013
10:15 - 11:45

Tình huống 01: Dự án Điện Phú Mỹ 2.2 (Nguyễn Xuân Thành)

Bài đọc:
1. Ngân hàng Thế giới, Dự án Điện Phú Mỹ 2.2, Tài liệu thẩm định dự án.

Thứ 4, 03/07/2013
08:30 - 10:00
Bài giảng 02: Chiết khấu ngân lưu và các tiêu chí thẩm định dự án (Huỳnh Thế Du)

Bài đọc:
1. SHD, Chương 4.
2. WBI, Phụ lục Kỹ thuật, tr. 289-298.
3. Finnerty, Chương 9.

Phát bài tập 1, hạn nộp thứ tư, 10/07/2013
Thứ 4, 03/07/2013
10:15 - 11:45
Tình huống 02: Chiết khấu ngân lưu theo các phương pháp khác nhau (Nguyễn Xuân Thành)

Bài đọc:
1. Thẩm định Dự án Xi-măng Khổ Sơn: Tính tương đồng của các phương pháp chiết khấu ngân lưu khác nhau, NCTH của FETP.
2. SHD, Chương 3: 3.3.
Thứ 6, 05/07/2013
08:30 - 10:00
Ôn tập 01: Chiết khấu ngân lưu và giá trị hiện tại (Đỗ Thiên Anh Tuấn)

World Bank
Ngày: 17/07/2013 17:15; Kích thước: 424,459 bytes
Glenn P. Jenkins; Arnold C. Harberger
Ngày: 23/07/2013 17:18; Kích thước: 676,416 bytes
Glenn P. Jenkins; Arnold C. Harberger
Ngày: 23/07/2013 17:27; Kích thước: 1,205,615 bytes
Glenn P. Jenkins; Arnold C. Harberger
Ngày: 23/07/2013 17:42; Kích thước: 982,304 bytes
Glenn P. Jenkins; Arnold C. Harberger
Ngày: 17/07/2013 18:19; Kích thước: 1,695,217 bytes
Glenn P. Jenkins; Arnold C. Harberger
Ngày: 17/07/2013 17:59; Kích thước: 896,328 bytes
World Bank
Ngày: 17/07/2013 16:48; Kích thước: 221,409 bytes
World Bank
Ngày: 25/06/2013 11:13; Kích thước: 203,289 bytes
Glenn P. Jenkins; Arnold C. Harberger
Ngày: 25/06/2013 11:09; Kích thước: 537,489 bytes
Glenn P. Jenkins; Arnold C. Harberger
Ngày: 25/06/2013 10:34; Kích thước: 490,301 bytes
Glenn P. Jenkins; Arnold C. Harberger
Ngày: 25/06/2013 10:25; Kích thước: 631,175 bytes
World Bank
Ngày: 25/06/2013 10:15; Kích thước: 141,318 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 06/08/2013 09:31; Kích thước: 259,561 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 06/08/2013 09:29; Kích thước: 525,820 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 30/07/2013 16:46; Kích thước: 373,903 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 07/08/2013 11:26; Kích thước: 574,258 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 29/07/2013 17:49; Kích thước: 753,720 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 29/07/2013 17:46; Kích thước: 225,754 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 29/07/2013 17:40; Kích thước: 247,053 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 16/07/2013 18:57; Kích thước: 328,407 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 11/07/2013 09:43; Kích thước: 614,750 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 11/07/2013 09:42; Kích thước: 522,916 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/07/2013 17:13; Kích thước: 950,079 bytes
Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 03/07/2013 15:00; Kích thước: 759,599 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 02/07/2013 11:04; Kích thước: 1,254,796 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 02/07/2013 11:02; Kích thước: 916,177 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 26/06/2013 09:30; Kích thước: 514,831 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 26/06/2013 09:27; Kích thước: 1,098,727 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/08/2013 09:18; Kích thước: 222,867 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 13/08/2013 16:04; Kích thước: 480,470 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 01/08/2013 12:46; Kích thước: 240,783 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 14/08/2013 17:18; Kích thước: 4,672,000 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 14/08/2013 17:17; Kích thước: 247,205 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 22/07/2013 13:53; Kích thước: 236,090 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 22/07/2013 14:07; Kích thước: 254,464 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 09/07/2013 17:09; Kích thước: 221,908 bytes
Nguyễn Xuân Thành; Huỳnh Thế Du
Ngày: 02/07/2013 11:07; Kích thước: 160,376 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/07/2013 09:41; Kích thước: 62,464 bytes
Nguyễn Xuân Thành; Nguyễn Tấn Bình
Ngày: 26/06/2013 09:34; Kích thước: 191,256 bytes
Huỳnh Thế Du; Joseph Tham và Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 07/08/2013 18:38; Kích thước: 619,820 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 29/07/2013 17:32; Kích thước: 109,056 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 29/07/2013 17:32; Kích thước: 680,264 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 29/07/2013 17:28; Kích thước: 336,362 bytes
Hoàng Văn Thắng; Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 22/07/2013 14:05; Kích thước: 1,004,886 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 12/07/2013 16:05; Kích thước: 142,848 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 12/07/2013 16:05; Kích thước: 113,664 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 12/07/2013 16:03; Kích thước: 172,114 bytes
Huỳnh Thế Du
Ngày: 16/07/2013 10:33; Kích thước: 281,088 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/07/2013 17:33; Kích thước: 950,770 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 11/07/2013 17:25; Kích thước: 904,234 bytes
Benjamin C. Esty; Frank J. Lysy; Carrie Ferman
Ngày: 03/07/2013 18:02; Kích thước: 314,880 bytes
Benjamin C. Esty; Frank J. Lysy; Carrie Ferman
Ngày: 03/07/2013 18:01; Kích thước: 1,241,175 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 05/07/2013 15:40; Kích thước: 909,545 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 03/07/2013 17:18; Kích thước: 83,456 bytes
Nguyễn Tấn Bình; Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 03/07/2013 17:18; Kích thước: 414,878 bytes
Nguyễn Xuân Thành
Ngày: 24/06/2013 17:22; Kích thước: 134,656 bytes
World Bank
Ngày: 24/06/2013 17:21; Kích thước: 712,111 bytes
Mục tiêu của môn học là để các học viên tiếp cận với những nguyên tắc lý thuyết cùng những ứng dụng thực tế của thẩm định dự án. Thứ nhất, học viên sẽ có được kiến thức nền tảng vững chắc trong thẩm định dự án về mặt tài chính và kinh tế. Thứ hai, học viên thực hiện được việc lập mô hình thẩm định bằng Excel đối với các dự án đầu tư công trên thực tế, đánh giá tính khả thi và phân tích rủi ro dựa trên mô hình đã lập.